Εκτίµηση χωρικής κατανοµής κλιµατικών και βιοκλιµατικών δεικτών στην περιοχή της Αττικής µε χρήση δεδοµένων του ∆ικτύου METEONET

Γ. Παπαδοπούλου, Ε. Γεωργίου, Ν. Μαμάσης, και Μ. Μιμίκου, Εκτίµηση χωρικής κατανοµής κλιµατικών και βιοκλιµατικών δεικτών στην περιοχή της Αττικής µε χρήση δεδοµένων του ∆ικτύου METEONET, Τεχνικά Χρονικά, I, Αθήνα, Ιανουάριος 2009.

[doc_id=927]

[Ελληνικά]

Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο την κωδικοποίηση του κλίµατος στην περιοχή Αττικής µέσα από την εκτίµηση µιας σειράς κλιµατικών και βιοκλιµατικών παραµέτρων. Η διερεύνηση στην περιοχή µελέτης πραγµατοποιήθηκε µε τον υπολογισµό παραµέτρων που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι συµβατοί µε τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην Αττική. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα µετεωρολογικά δεδοµένα ενός δικτύου αυτόµατων τηλεµετρικών σταθµών (ΜΕΤΕΟΝΕΤ) το οποίο λειτουργεί µε ευθύνη του Εργαστηρίου Υδρολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με τη χρήση των µετεωρολογικών δεδοµένων των σταθµών έγινε ο υπολογισµός των επιλεγµένων δεικτών σε σηµειακή βάση και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε επιφανειακή ολοκλήρωση στην περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής µε τη χρήση Συστήµατος Γεωγραφικής Πληροφορίας (ArcMap). Το τελικό αποτέλεσµα ήταν η παραγωγή πλήθους χαρτών χωρικής απεικόνισης για όλους τους κλιµατικούς δείκτες σε µηνιαίο χρονικό βήµα

PDF Πλήρες κείμενο (678 KB)

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών