Υδρόγειος: Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσομοίωσης - Θεωρητική τεκμηρίωση

Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Α. Κουκουβίνος, Υδρόγειος: Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσομοίωσης - Θεωρητική τεκμηρίωση, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας», 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2009.

[doc_id=929]

[Ελληνικά]

Περιγράφεται η θεωρητική τεκμηρίωση του μοντέλου υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσομοίωσης Υδρόγειος (έκδοση 2.0), που περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: (α) συνοπτική επισκόπηση διεθνούς εμπειρίας σε θέματα υδρολογικής μοντελοποίησης, (β) δομή και θεμελιώδεις αρχές του μοντέλου Υδρόγειος και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του έργου, (γ) δεδομένα εισόδου (γεωγραφικά, υδρολογικά, διαχειριστικά), (δ) μοντέλο προσομοίωσης επιφανειακών υδρολογικών διεργασιών, σε μηνιαία και ημερήσια χρονική κλίμακα, (ε) μοντέλο προσομοίωσης υπόγειων υδρολογικών διεργασιών, (στ) μοντέλο αναπαράστασης ανθρωπογενών δράσεων στη λεκάνη και χειρισμός του σχετικού διαχειριστικού προβλήματος, μέσω γραμμικής βελτιστοποίησης, (ζ) λειτουργία μοντέλου σε ημερήσιο βήμα, με επιμερισμό των ημερήσιων παροχών σε ωριαία υδρογραφήματα και διόδευση της απορροής κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου, μέσω κατάλληλων αριθμητικών σχημάτων, (η) ολοκλήρωση διαδικασίας προσομοίωσης, με σύζευξη των παραπάνω μοντέλων, (θ) μεθοδολογία εκτίμησης παραμέτρων, με χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων ολικής και πολυκριτηριακής βαθμονόμησης, (ι) κατευθυντήριες αρχές συνεπούς σχηματοποίησης, παραμετροποίησης και βαθμονόμησης του μοντέλου.

PDF Πλήρες κείμενο (2561 KB)

Σχετικό έργο: Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα, Βελτιστοποίηση, Λογισμικό