Πιο δημοφιλή έγγραφα (2015)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

How extreme is extreme? An assessment of daily rainfall distribution tails (9145 επισκέψεις/λήψεις) >>>

On the credibility of climate predictions >>>

Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice >>>

A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data >>>

Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα (26 227 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σχεδιασμός Αστικών Δικτύων Αποχέτευσης >>>

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 2: Αποχετευτικά Έργα >>>

Probability and statistics for geophysical processes >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization (4074 επισκέψεις/λήψεις) >>>

ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας >>>

Why (and how) to write and publish a scientific paper in hydrology? >>>

Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series >>>

Εναλλακτικά συστήματα συλλογής και αποχέτευσης υγρών απόβλητων >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα 2  (85 760 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

Υδρογνώμων έκδοση 4 - Οδηγός χρήστη >>>

Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας (3051 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση >>>

Regionalization of flow duration curves in flow regimes of intermittent streams >>>

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο >>>

Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για το βέλτιστο σχεδιασμό υβριδικού συστήματος υδροηλεκτρικής - αιολικής ενέργειας. Διερεύνηση με βάση το υδροσύστημα Αλιάκμονα >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα (12 418 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Κασταλία - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών >>>

Υδρόχθων - Εκτίμηση υδραυλικών παραμέτρων υδροφορέα >>>

Υδρονομέας – Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

HKprocess – Λογισμικό σε R για την ανέλιξη Hurst-Kolmogorov >>>

7. Ιστολόγια (αναρτημένα το 2015)

Πόσο αγαπάμε τα γεφύρια μας; (213  επισκέψεις) >>>

Τι είναι το ακαδημαϊκό άσυλο;  >>>