Πιο δημοφιλή έγγραφα (2019)

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability (8991 επισκέψεις/λήψεις) >>>

A random walk on water >>>

Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice >>>

Statistics of extremes and estimation of extreme rainfall, 1, Theoretical investigation >>>

Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems >>>

2. Βιβλία και πανεπιστημιακές σημειώσεις

Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων – Υδρευτικά Έργα (13 766 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Σημειώσεις μαθήματος "Υδραυλικές Κατασκευές - Φράγματα" >>>

Probability and statistics for geophysical processes >>>

Τεχνική Υδρολογία >>>

Σημειώσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων - Μέρος 1 >>>

3. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων

ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας (5630 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Υδατικοί πόροι, υποδομές και υπηρεσίες νερού: Ιδιωτικοποίηση ή κοινωνικοποίηση; >>>

Climate, water and health in ancient Greece >>>

Το κλίμα αλλάζει … εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια >>>

Rainfall disaggregation methods: Theory and applications >>>

4. Ερευνητικές εκθέσεις

Σχέδιο προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας (27 424 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων >>>

WATer pathways towards the non-deterministic future of renewable enERGY (WATERGY) >>>

Final Report, Analysis of the effects of the water transfer through the tunnel Fatnicko Polje - Bileca reservoir on the hydrologic regime of Bregava River in Bosnia and Herzegovina >>>

Ημερήσια βροχομετρικά δεδομένα >>>

5. Πανεπιστημιακές εργασίες

Περιβαλλοντική αξιολόγηση των ρεμάτων της Αττικής. Η περίπτωση της Πικροδάφνης (4152 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Ανάπτυξη πλαισίου βελτιστοποίησης της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο λογισμικό Υδρονομέας - Διερεύνηση στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας >>>

Επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υδρολογία και τη διάβρωση: Η περίπτωση της Πάρνηθας >>>

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση >>>

Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο >>>

6. Προϊόντα λογισμικού

Υετός - Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτή χρονική κλίμακα (5006 επισκέψεις/λήψεις) >>>

Υδρονομέας – Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδροσυστημάτων >>>

MuDRain - Πρόγραμμα πολυμεταβλητού στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων >>>

Υδρόγειος 3.0 - Γεω-υδρολογική προσομοίωση λεκάνης απορροής >>>

EAS/MEAS/SEEAS - Εξελικτικοί αλγόριθμοι ανόπτησης-απλόκου για ολική και πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση >>>

7. Ιστολόγια (αναρτημένα το 2019)

Εκλογο(παρα)λογισμοί  >>>