Αντώνης Ζούκος

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Δρ.
zoukosantonis@me.com

Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

Δημοσιευμένο έργο

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Zoukos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of the multi-scale probabilistic behaviour of dry spells from rainfall records, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17966-1, doi:10.13140/RG.2.2.13555.78886, European Geosciences Union, 2018.

Academic works

 1. Α. Ζούκος, Διαχείριση ξηρασίας: Σύγκριση των παραδειγμάτων Καλιφόρνιας (2012-2016) και Αθήνας (1988-1993), Διπλωματική εργασία, 159 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2018.

Ανάλυση ερευνητικών έργων

Συμμετοχή ως ερευνητής

 1. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2008–Νοέμβριος 2011

  Προϋπολογισμός: €72 000

  Project director: Ν. Μαμάσης

  Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) που ανέπτυξε το ΕΜΠ για την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας (1999-2003). Οι εργασίες αφορούν (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση χρονοσειρών ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση- συντήρηση, εκτίμηση απωλειών υδραγωγείων), (γ) στην αναβάθμιση λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση του μοντέλου του υδροσυστήματος, επέκταση του μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) σε υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών) και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση).

Ανάλυση δημοσιευμένου έργου

Conference publications and presentations with evaluation of abstract

 1. A. Zoukos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of the multi-scale probabilistic behaviour of dry spells from rainfall records, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17966-1, doi:10.13140/RG.2.2.13555.78886, European Geosciences Union, 2018.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1824/2/documents/2018EGU_DrySpells.pdf (2215 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό:

Academic works

 1. Α. Ζούκος, Διαχείριση ξηρασίας: Σύγκριση των παραδειγμάτων Καλιφόρνιας (2012-2016) και Αθήνας (1988-1993), Διπλωματική εργασία, 159 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2018.

  Το φαινόμενο της ξηρασίας είναι πολύπλοκο και ακραίο. Μπορεί να εκδηλωθεί τόσο σε άνυδρες όσο και σε πλούσιες σε βροχοπτώσεις περιοχές. Κάθε περιοχή αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ξηρασία και οι επιπτώσεις της ποικίλλουν. Επίσης η έναρξη και το τέλος ενός περιστατικού ξηρασίας είναι δύσκολο να καθοριστεί. Τα στοιχεία αυτά είναι η αιτία που δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός του φαινομένου. Η απουσία ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού του φαινομένου της ξηρασίας έχει δημιουργήσει διαφορετικές προσεγγίσεις στην διαχείριση της. Μέσα από παραδείγματα διαχείρισης της ξηρασίας και εν προκειμένω της Καλιφόρνιας (2012-2016) των ΗΠΑ και της Αθήνας (1988-1993), αναδεικνύουμε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τα αμφισβητήσιμα συμπεράσματα και τις προβληματικές ενέργειες που άγονται από την κατάρτιση μεθοδολογίας βάσει ορισμού. Λόγω πολυπλοκότητας του υδροδοτικού συστήματος της Καλιφόρνιας γίνεται μια περιγραφή των υποδομών που αφορούν την εκμετάλλευση των υδατικών πόρων αλλά και ιστορική αναδρομή της εξέλιξης τους. Η διερεύνηση αυτή μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες του συστήματος, για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε στην συνέχεια την διαχείριση του περιστατικού της ξηρασίας. Σχολιάζοντας αυτά τα παραδείγματα διαχείρισης και συνδέοντας τον ορισμό της ξηρασίας με αυτά, καταλήγουμε σε σημαντικά συμπεράσματα για την λήψη των αποφάσεων κατά περίπτωση. Τέλος προτείνουμε την χρήση ενός ενιαίου ορισμού για την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού - διαχειριστικού σχεδίου.

  Πλήρες κείμενο: http://www.itia.ntua.gr/el/getfile/1911/1/documents/Thesis_Drought_Final.pdf (11139 KB)

  Συμπληρωματικό υλικό: