Σάντρα Μπακή: Συμμετοχή σε τεχνολογικές μελέτες

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφια Δρ.
sandra@itia.ntua.gr
+30-2107722860
http://itia.ntua.gr/sandrabaki/