Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάσεις 1, 2, 3

[proj_id=115]

Περίοδος εκτέλεσης: Δεκέμβριος 1990–Δεκέμβριος 2000

Προϋπολογισμός: 238 120 000 DRS (περίπου €1 178 835)

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ξανθόπουλος

Κύριοι ερευνητές: Π. Μαρίνος, Ι. Ναλμπάντης

Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις. Το αντικείμενο της πρώτης φάσης (Δεκέμβριος 1990 - Νοέμβριος 1992) είναι η συλλογή και οργάνωση των δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας και η ανάπτυξη προγραμμάτων υδρολογικής προσομοίωσης. Τα αντικείμενα της δεύτερης φάσης (Νοέμβριος 1993 - Οκτώβριος 1995) είναι (α) η μεταφορά των πρωτογενών δεδομένων της πρώτης φάσης σε νέο υπολογιστικό περιβάλλον βασισμένο σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικά συστήματα Unix και Windows, (β) η μετατροπή προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας στο νέο υπολογιστικό περιβάλλον, (γ) η επεξεργασία των δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας και η ανάπτυξη λογισμικού για την επεξεργασία, (δ) η έναρξη της ανάπτυξης συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών που περιλαμβάνει γεωγραφικές, υδρολογικές και υδρολιθολογικές πληροφορίες, (ε) η συλλογή, καταγραφή και απεικόνιση των δεδομένων χρήσεων νερού από υφιστάμενες μελέτες, (στ) η συλλογή, αξιολόγηση και καταχώρηση υδρογεωλογικών δεδομένων και (ζ) η υδρογεωλογική αναγνώριση και υδρογεωλογική μελέτη επιλεγμένων λεκανών. Τέλος, τα αντικείμενα της τρίτης φάσης (Νοέμβριος 1996 - Δεκέμβριος 2000) είναι (α) η ολοκλήρωση του συστήματος πληροφοριών των προηγούμενων φάσεων που αφορούσαν στην υδρολογική και υδρογεωλογική πληροφορία, με την ανάπτυξη και υλοποίηση δύο επιπέδων πληροφορίας σχετικά με τη χρήση υδατικών πόρων και τα έργα αξιοποίησης τους, (β) η ανάπτυξη μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υδροσυστημάτων και η κατασκευή ολοκληρωμένων μοντέλων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης των δύο υδροσυστημάτων της περιοχής μελέτης (της Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας), και (γ) η διασύνδεση των συστημάτων πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, μοντέλα εφαρμογών) σε ένα ενιαίο σύνολο συνεργαζόμενων υπολογιστικών μονάδων.