Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων της χώρας - Φάσεις 1 και 2

[proj_id=117]

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1996–Απρίλιος 2003

Προϋπολογισμός: €216 000

Ανάθεση: Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριοι ερευνητές: Α. Ανδρεαδάκης, Δ. Μαμάης

Σκοπός του έργου είναι η συστηματοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας για την ποσότητα και ποιότητα των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας. Σε ό,τι αφορά το ποσοτικό μέρος των υδατικών πόρων, το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προσέγγιση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εξαγωγή συνοπτικών χαρακτηριστικών, τα οποία καταχωρούνται σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, βάσει στοιχείων που προέρχονται από αποδελτίωση προγενέστερων μελετών, στις οποίες γίνεται σχετική ανάλυση και καταχώρηση των δεδομένων σε λογισμικό σύστημα. Σε ότι αφορά το ποιοτικό μέρος, γίνεται χαρακτηρισμός των νερών ποταμών, λιμνών και υπόγειων υδροφορέων με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τις σχετικές απαιτήσεις. Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται στην ταξινόμηση των κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνει τη χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας. Το έργο διαρθρώνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο εκπονήθηκε το 1996, με αντικείμενο το σχεδιασμό της μεθοδολογίας, την ανάλυση 10 υδατικών διαμερισμάτων και την εκπόνηση χαρτών. Σε συνεργασία με άλλους φορείς (ΥΠΑΝ, ΚΕΠΕ, ΙΓΜΕ) διερευνήθηκαν ακόμη οι δια-διαμερισματικές σχέσεις, το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, το διεθνές περιβάλλον και οι τομεακές πολιτικές, ενώ επιχειρήθηκε και μια πρώτη προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Το δεύτερο στάδιο εκπονήθηκε την περίοδο 2002-2003, και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της μελέτης με την προσθήκη των υπόλοιπων 4 υδατικών διαμερισμάτων, την αναλυτικότερη προσέγγιση στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο χώρας, και την κατά το δυνατόν πληρέστερη επικαιροποίηση των περιεχομένων του πρώτου σταδίου.