Ανάλυση των επιπτώσεων της εκτροπής νερού μέσω της σήραγγας Πόλγης Fatnicko - Ταμιευτήρα Bileca στην υδρολογική δίαιτα του Ποταμού Bregava στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη

[proj_id=120]

Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 2004–Ιούνιος 2004

Ανάθεση: Energy Financing Team, Switzerland

Ανάδοχοι:

  1. CUW-UK
  2. ICCI Limited

Η λεκάνη απορροής της Πόλγης Fatnicko βρίσκεται στην ανατολική Ερζεγοβίνη και κυριαρχείται από καρστικά πετρώματα με εκτεταμένη και περίπλοκη ανάπτυξη καρστικών αγωγών. Στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1950 ένα σχέδιο αξιοποίησης των υδατικών πόρων της που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτροπές νερού από τις πόλγες, κατασκευή τεχνητών ταμιευτήρων, παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και απελευθέρωση κατακλυζόμενων γαιών για αγροτική εκμετάλλευση. Οι εκτροπές νερού μέσω σηράγγων επηρεάζουν τη λειτουργία του φυσικού καρστικού συστήματος αγωγών. Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάλυση των επιπτώσεων ενός από τα προγραμματισμένα έργα, συγκεκριμένα της σήραγγας Πόλγης Fatnicko - Ταμιευτήρα Bileca και της εκτροπής νερού από την πόλγη μέσω αυτής, στην υδρολογική δίαιτα του Ποταμού Bregava, ο οποίος τροφοδοτείται εν μέρει με νερό από την πόλγη μέσω καρστικών αγωγών. Για την ανάλυση των επιπτώσεων χρησιμοποιούνται τρία εναλλακτικά μοντέλα διαφορετικής λογικής και συγκρίνονται τα αποτελέσματά τους.

Έγγραφα: