Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων

[proj_id=131]

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2007–Αύγουστος 2008

Προϋπολογισμός: €15 000

Ανάθεση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Συνεργαζόμενοι: Hydrologic Research Center

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Σ.Μ. Παπαλεξίου

Πλαίσιο: Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας ΕΜΠ "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκτίμησης και πρόγνωσης του πλημμυρικού κινδύνου με τη σύζευξη στοχαστικών, υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων. Η περιοχή μελέτης είναι η λεκάνη απορροής του Βοιωτικού Κηφισού. Το έργο περιλαμβάνει ανάλυση των ισχυρών επεισοδίων βροχής στη λεκάνη, την κατανόηση των μηχανισμών γένεσης των πλημμυρών σε αυτή την καρστική λεκάνη και την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου σε χαρακτηριστικές θέσεις του υδροσυστήματος.

Έγγραφα: