Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων

[proj_id=132]

Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 2002–Δεκέμβριος 2007

Προϋπολογισμός: €33 274

Ανάθεση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Α. Ευστρατιάδης

Πλαίσιο: Ηράκλειτος

Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση και ανάπτυξη μεθοδολογιών επίλυσης πολυκριτηριακών προβλημάτων ολικής βελτιστοποίησης, ήτοι προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού που περιλαμβάνουν πολλαπλές μη γραμμικές αντικειμενικές συναρτήσεις με συνεχείς μεταβλητές ελέγχου, και με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα υδατικών πόρων. Κύριος στόχος είναι η συστηματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων αλγορίθμων της βιβλιογραφίας καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτότυπων αλγοριθμικών σχημάτων, κατάλληλων για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους προβλημάτων. Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο αποσκοπεί στη σύζευξη στοχαστικών και προσδιοριστικών τεχνικών βελτιστοποίησης. Η τεκμηρίωση και αξιολόγηση των μεθοδολογιών θα πραγματοποιηθεί τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην πράξη. Στα ερευνητικά αντικείμενα του έργου εντάσσεται ακόμη η τεκμηριωμένη προβολή των πλεονεκτημάτων της πολυκριτηριακής έναντι της μονοκριτηριακής προσέγγισης σε προβλήματα βελτιστοποίησης στην περιοχή των υδατικών πόρων, με κύριο πεδίο εφαρμογής την εκτίμηση παραμέτρων υδρολογικών μοντέλων.

Έγγραφα: