Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

[proj_id=15]

Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1993–Οκτώβριος 1995

Προϋπολογισμός: 89 200 000 DRS (περίπου €332 849)

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Θ. Ξανθόπουλος

Κύριοι ερευνητές: Δ. Κουτσογιάννης, Π. Μαρίνος

Οι κύριοι στόχοι του ερευνητικού έργου είναι η εκτίμηση και διερεύνηση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας στο σύνολό τους, τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων, και η συστηματική μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων αυτών. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνεται, ως εργασία υποδομής, η ανάπτυξη προγραμμάτων Η/Υ για την υδρολογική, υδρογεωλογική και διαχειριστική προσομοίωση του συστήματος των συνδυασμένων λεκανών απορροής της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών, παράλληλα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, αποτελεί βοήθημα στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο της Στερεάς Ελλάδας, όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Στους στόχους του ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνεται επίσης η διεύρυνση της συνεργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΕΜΠ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαρκή ενημέρωση των αποτελεσμάτων του έργου και την επιτελική αντιμετώπιση του συστήματος των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας. Τα ειδικότερα αντικείμενα της δεύτερης φάσης είναι (α) η μεταφορά των πρωτογενών δεδομένων της πρώτης φάσης σε νέο υπολογιστικό περιβάλλον βασισμένο σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικά συστήματα Unix και Windows, (β) η μετατροπή προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας στο νέο υπολογιστικό περιβάλλον, (γ) η επεξεργασία των δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας και η ανάπτυξη λογισμικού για την επεξεργασία, (δ) η έναρξη της ανάπτυξης συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών που περιλαμβάνει γεωγραφικές, υδρολογικές και υδρολιθολογικές πληροφορίες, (ε) η συλλογή, καταγραφή και απεικόνιση των δεδομένων χρήσεων νερού από υφιστάμενες μελέτες, (στ) η συλλογή, αξιολόγηση και καταχώρηση υδρογεωλογικών δεδομένων και (ζ) η υδρογεωλογική αναγνώριση και υδρογεωλογική μελέτη επιλεγμένων λεκανών.

Έγγραφα: