Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας

[proj_id=165]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2009–Δεκέμβριος 2010

Προϋπολογισμός: €220 000

Ανάθεση:

  1. Δήμος Λεύκτρου
  2. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Ανάδοχοι:

  1. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Π. Παπανικολάου

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων γλυκού νερού της Στούπας στον Δήμο Λεύκτρου. Το αντικείμενο του ΕΜΠ είναι η έρευνα του τρόπου αξιοποίησης και των απαιτούμενων έργων σύλληψης και μεταφοράς νερού από την υποθαλάσσια καρστική πηγή, η οποία περιλαμβάνει δύο φάσεις: (α) τη διερεύνηση του προβλήματος και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάκτηση, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση του νερού, η οποία περιλαμβάνει εργασίες πεδίου, με στόχο την κατασκευή και δοκιμή προσωρινών πιλοτικών διατάξεων απόληψης, και (β) την πρόταση της διάταξης των απαιτούμενων έργων μεταφοράς και αποθήκευσης του πόσιμου νερού.

Έγγραφα: