Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του Π.Δ. 51/2007

[proj_id=177]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2012–Φεβρουάριος 2013

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ανάδοχος: Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών

Έγγραφα: