ΠΕΒΕ 2010: Ανάλυση αλληλεπίδρασης αστικής ανάπτυξης και ζήτησης νερού-ενέργειας

[proj_id=179]

Συνεργαζόμενοι: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Project director: Χ. Μακρόπουλος

Κύριος ερευνητής: Χ. Μακρόπουλος

Αντικείμενο της έρευνας ήταν η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των συστημάτων Αστικής Ανάπτυξης-Νερού-Ενέργειας σε πολλαπλές κλίμακες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια νέα συνδυαστική λογική αστικής ανάπτυξης που λαμβάνει υπόψη της την αλληλεπίδρασή της με βασικές υποδομές, όπως αυτές του νερού και είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα σύγχρονων αποκεντρωμένων (decentralized) τεχνολογιών χρήσης και ανακύκλωσης αστικού νερού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μετάβαση από το κλασικό αστικό μοντέλο (είσοδος – χρήση - διάθεση) σε ένα μοντέλο πιο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Τα βασικά αποτελέσματα (deliverables) είναι τα εξής: 1. H ανάπτυξη ενός ισχυρού εργαλείου προσομοίωσης των αλληλεπιδράσεων Αστικής Ανάπτυξης-Νερού-Ενέργειας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανάλυση σεναρίων και την υποστήριξη αποφάσεων σχεδιασμού. Το εργαλείο αυτό υπήρξε και η μεθοδολογική βάση για τη διερεύνηση που διεξήχθη. 2. Η χρήση του εργαλείου για την διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των υποδομών Αστικής Ανάπτυξης-Νερού-Ενέργειας και της μακροπρόθεσμης εξέλιξης των κοινωνικο-τεχνικών αυτών συστημάτων. Η διερεύνηση αυτή κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα/προτάσεις για τον πολεοδομικό σχεδιασμό (με βιώσιμο/οικολογικό/βιοκλιματικό προσανατολισμό) αλλά και προτάσεις για τη ανάπτυξη, σχεδιασμό και λειτουργία (κατανεμημένων) υποδομών διαχείρισης αστικών υδάτων. 3. Ο ακριβέστερος προσδιορισμός των αναγκών προσανατολισμένης έρευνας στον χώρο Νερού-Ενέργειας (συστημικής και τεχνολογικής) με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσιμότητα τέτοιων προσεγγίσεων στα Ελληνικά δεδομένα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των γνωστών προβλημάτων της Ελλάδας με τους υδατικούς πόρους από την μία αλλά και της δυνατότητας της χώρας για ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από την άλλη.

Έγγραφα: