Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και για την Κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60

[proj_id=186]

Ανάθεση: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου

Ανάδοχος: ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων Α.Ε. & ECOS Μελετητική Α.Ε. Κοινοπραξία