Ανάπτυξη λογισμικού και πειραματική διερεύνηση για τον υπολογισμό της ευστάθειας ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων

[proj_id=187]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2013–Δεκέμβριος 2014

Ανάθεση: Raycap S.A.

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και συναφούς λογισμικού για τον υπολογισμό της ευστάθειας ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων δεδομένης γεωμετρίας (ευθύγραμμα, λαβυρινθικά), κατά την πραγματοποίηση έντονων πλημμυρικών γεγονότων. Ειδικότερα, η μελέτη των λαβυρινθικών θυροφραγμάτων θα βασιστεί σε υδραυλικές προσομοιώσεις, για τις οποίες θα αναπτυχθεί κατάλληλη πειραματική-εργαστηριακή διάταξη. Τέλος, θα διερευνηθεί η δυνατότητα βελτιστοποίησης των παραμέτρων σχεδιασμού των θυροφραγμάτων, με επέκταση του φυσικού αντικειμένου του έργου μετά το τέλος της παρούσας σύμβασης.