Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1

[proj_id=3]

Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1987–Φεβρουάριος 1989

Προϋπολογισμός: 12 000 000 DRS (περίπου €76 841)

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Θ. Ξανθόπουλος

Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

Οργάνωση της υδρολογικής πληροφορίας στις υδρολογικές λεκάνες Μόρνου και Ευήνου (συγκέντρωση, αξιολόγηση, αρχειοθέτηση και επεξεργασία των υδρομετεωρολογικών δεδομένων των υδρολογικών λεκανών). Εκτίμηση του υδατικού δυναμικού των λεκανών. Εκτίμηση της πραγματικής δυνατότητας απόληψης από τον ταμιευτήρα Μόρνου, και διερεύνηση της εναλλακτικής δυνατότητας ενίσχυσης από τον ποταμό Εύηνο.

Έγγραφα: