Προμελέτη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού του ταμιευτήρα Μόρνου από τη λεκάνη του ποταμού Ευήνου, Εισαγωγικό μέρος

[proj_id=31]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1991–Δεκέμβριος 1991

Ανάθεση: Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Ανάδοχοι:

  1. ΟΤΜΕ
  2. Υδροηλεκτρική
  3. ΥΔΡΟΤΕΚ - Υδραυλικές Μελέτες ΑΕ
  4. Δ. Κωνσταντινίδης
  5. Γ. Καραβοκύρης
  6. Θ. Γκόφας και Συνεργάτες

Έγγραφα: