Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικά έργα Μέσου Ρου, Προμελέτη

[proj_id=38]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Οκτώβριος 1983

Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG)

Έγγραφα: