Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικό έργο Στενού-Καλαρίτικου, Οριστική μελέτη

[proj_id=40]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1984–Αύγουστος 1984

Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG)

Έγγραφα: