Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη

[proj_id=45]

Περίοδος εκτέλεσης: Αύγουστος 1980–Ιούλιος 1981

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου

Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων, αντλιοστάσιο ακαθάρτων, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Αξιολόγηση υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου και ένταξη μικρού μέρους του στο νέο αποχετευτικό σύστημα. Τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης οδικού δικτύου, υδρογραφικού δικτύου και υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης.

Έγγραφα: