Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας

[proj_id=5]

Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 1996–Μάρτιος 1997

Προϋπολογισμός: 46 000 000 DRS (περίπου €152 582)

Ανάθεση: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Ι. Ναλμπάντης

Το έργο περιλαμβάνει ενημέρωση των υπαρχόντων αρχείων υδρομετεωρολογικών δεδομένων με τις νεότερες μετρήσεις, και αναβάθμιση του συνόλου των αρχείων στο υπολογιστικό περιβάλλον του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. Επίσης, περιλαμβάνει κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων ώστε να αποκτηθεί αξιόπιστο και συνεπές πλαίσιο υδρομετεωρολογικής πληροφορίας. Οι βάσεις δεδομένων συνδέονται με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και απεικόνιση της πληροφορίας. Από την επεξεργασία εξάγονται οι βασικές παράμετροι του υδατικού δυναμικού και μελετάται η χωροχρονική μεταβλητότητα, με έμφαση στην πρόσφατη πολυετή ξηρασία.

Έγγραφα: