Σύνταξη εξειδικευμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά κατηγορία βιομηχανικής δραστηριότητας και για διάφορα έργα

[proj_id=61]

Περίοδος εκτέλεσης: Νοέμβριος 1999–Δεκέμβριος 1999

Ανάδοχος: ECOS Μελετητική