Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

[proj_id=9]

Περίοδος εκτέλεσης: Φεβρουάριος 1998–Οκτώβριος 2001

Προϋπολογισμός: 33 660 000 DRS (περίπου €101 539)

Ανάθεση:

  1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
  2. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Δ. Κουτσογιάννης

Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτίμηση των αποθέσεων των φερτών υλικών στους υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτίμηση του όγκου των αποθέσεων σε ένα ταμιευτήρα της ΔΕΗ (τον ταμιευτήρα των Κρεμαστών) με υδρογραφικές μεθόδους. Παράλληλα, η εκτίμηση χρησιμοποιείται ως βάση για βαθμονόμηση ενός μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης της στερεοπαροχής που λαμβάνει υπόψη τις διεργασίες της διάβρωσης, της μεταφοράς και της απόθεσης φερτών.

Έγγραφα: