Μια προειδοποίηση για τις μεθόδους ελέγχου συνέπειας και διόρθωσης σημειακών μετρήσεων βροχής

D. Koutsoyiannis, A note of caution for consistency checking and correcting methods of point precipitation records, International Precipitation Conference (IPC10), Coimbra, Portugal, doi:10.13140/RG.2.2.34667.75044, 2010.

[Μια προειδοποίηση για τις μεθόδους ελέγχου συνέπειας και διόρθωσης σημειακών μετρήσεων βροχής]

[doc_id=1002]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34667.75044

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Lanza, L.G., and L. Stagi, Non-parametric error distribution analysis from the laboratory calibration of various rainfall intensity gauges, Water Science and Technology, 65 (10), 1745-1752, 2012.