Κατασκευή μοντέλων βροχόπτωσης

D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and E. Foufoula-Georgiou, Rainfall modelling, Workshop for the presentation of the research project A comprehensive forecasting system for flood risk mitigation and control, Bologna, Italy, University of Bologna, 1994.

[Κατασκευή μοντέλων βροχόπτωσης]

[doc_id=102]

[Αγγλικά]

Συνοψίζονται τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου σε σχέση με την ανάλυση της βροχόπτωσης, τα οποία αναφέρονται (α) στη στοχαστική μοντελοποίηση των καταιγίδων με βάση το Μοντέλο Ομοιοθεσίας Υετογραφήματος Καταιγίδας, (β) στην εφαρμογή ενός μοντέλου επιμερισμού των βροχοπτώσεων σε μικρή χρονική κλίμακα, (γ) στη διατύπωση ενός στοχαστικού σχήματος βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης της βροχόπτωσης, και (δ) στη χρήση των τύπων ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας για πιθανή βελτίωση των προγνώσεων.

PDF Πλήρες κείμενο (750 KB)