Μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας

D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, A scaling model of storm hyetograph, 2nd Meeting of AFORISM, Lausanne, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 1992.

[Μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας]

[doc_id=105]

[Αγγλικά]

Η εμπειρική ανάλυση υποδεικνύει ότι οι στατιστικές ιδιότητες των καταιγίδων σε μια θέση μέσα σε μια ομογενή εποχή εξαρτώνται από τη διάρκεια βροχής με ένα σαφή τρόπο. Για παράδειγμα, η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του συνολικού ύψους βροχής αυξάνονται με τη διάρκεια βροχής ακολουθώντας σχέσεις δύναμης με τον ίδιο εκθέτη, ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης της ωριαίας βροχόπτωσης αυξάνεται με τη διάρκεια, ενώ ο ρυθμός εξασθένησης του συντελεστή αυτοσυσχέτισης μειώνεται με τη διάρκεια. Ξεκινώντας από την πρώτη παρατήρηση, υποτέθηκε ένα μοντέλο απλής ομοιοθεσίας για την ένταση βροχής στη διάρκεια μιας καταιγίδας και αποδείχτηκε θεωρητικά και εμπειρικά ότι ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να εξηγήσει σχετικά καλά την παρατηρημένη στατιστική δομή στο εσωτερικό των καταιγίδων παρέχοντας έτσι μια αποτελεσματική παραμετροποίηση των καταιγίδων διαφόρων διαρκειών και υψών βροχής. Αυτό το μοντέλο απλής ομοιοθεσίας είναι συμβιβαστό με την έννοια των αδιαστατοποιημένων αθροιστικών καμπυλών (ήτοι των καμπυλών κανονικοποιημένου αθροιστικού ύψους βροχής συναρτήσει του κανονικοποιημένου χρόνου από την έναρξη της καταιγίδας), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε μελέτες υδρολογικού σχεδιασμού.

Σχετικές εργασίες: