Εκτίμηση κόστους παροχής αδιύλιστου νερού στην Αττική

Ν. Χαλκιάς, Εκτίμηση κόστους παροχής αδιύλιστου νερού στην Αττική, Μεταπτυχιακή εργασία, 173 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2010.

[doc_id=1054]

[Ελληνικά]

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κόστους παροχής του αδιύλιστου νερού του υδροσυστήματος, που έχει αναπτυχθεί για την ύδρευση, στην περιφέρεια της Ατιτκής. Το εξωτερικό υδροσύστημα αποτελείται από 4 ταμιευτήρες (Μαραθώνας, λίμνη Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος) και ένα σύνολο γεωτρήσεων, αντλιοστασίων και υδραγωγείων. Στον υπολογισμό του κόστους παροχής λαμβάνονται υπόψιν τα κόστη των υποδομών που απαιτούνται για τη συλλογή και μεταφορά του νερού προς τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού. Τα κόστη των υποδομών διαχωρίζονται σε κεφαλαιουχικά κόστη, κόστη λειτουργίας-συντήρησης και αποσβέσεις. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη του κόστους στο μέλλον: ανάλογα με την καταναλισκόμενη ενέργεια που απαιτείται για τη συλλογή και μεταφορά του νερού και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, αλλά και απολογιστικά εισάγοντας τις πραγματικές δαπάνες. Πιο συγκεκριμένα, για την πρόβλεψη του κόστους απαιτείται η «συνεργασία» του υπολογιστικού συστήματος «ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ», το οποίο προσομοιώνει τη λειτουργία του υδροσυστήματος της Αθήνας και του εργαλείου εκτίμησης του κόστους (Excel). Μελετήθηκαν διάφορα σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού και της ειδικής κατανάλωσης της ζήτησης για την ύδρευση της Αθήνας, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης από την υφιστάμενη κατάσταση του υδροσυστήματος και η διακύμανση που αυτές επιφέρουν στο κόστος. Από τις προσομοιώσεις και τα αποτελέσματα του εργαλείου κάνοντας υποθέσεις για τα κεφαλαιουχικά κόστη και τις αποσβέσεις προέκυψε πως το κόστος του νερού είναι της τάξης των 0.15 Euro/m3.

PDF Πλήρες κείμενο (12477 KB)