Πανεπιστημιακές εργασίες

355 έγγραφα.

Πανεπιστημιακές εργασίες

 1. Β Πασχάκης, Νερό και ενέργεια στις προβιομηχανικές κοινωνίες. Μελέτη περίπτωσης: Το Υδραγωγείο της Uxama, Διπλωματική εργασία, 94 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2024.

  [doc_id=2473]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Vlachogiannis, Multicriteria evaluation of historical reforms in electricity components across Europe, Diploma thesis, 109 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούλιος 2024.

  [Πολυκριτηριακή αξιολόγηση των ιστορικών μετασχηματισμών στις συνιστώσες της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη]

  [doc_id=2470]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Χατζόπουλος, Η έννοια της αποκεντρωμένης παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ελλάδα και η επίδραση της θερμοκρασίας: Διερεύνηση με χρήση της βάσης δεδομένων PVGIS, Διπλωματική εργασία, 77 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2024.

  [doc_id=2469]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Valakos, Application of a generic simulation method for demanding stochastic processes to hydrometeorological variables for the quantification of renewable energy resources, MSc thesis, 72 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Φεβρουάριος 2024.

  [Εφαρμογή μιας γενικής μεθόδου προσομοίωσης για απαιτητικές στοχαστικές διεργασίες σε υδρομετεωρολογικές μεταβλητές για την ποσοτικοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας]

  [doc_id=2449]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Κουτσοκέρας, Επίδραση χωρικής διακριτοποίησης υδρολογικών μοντέλων στα χαρακτηριστικά της πλημμύρας – Εφαρμογή στη λεκάνη του Νέδοντα, Διπλωματική εργασία, 115 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2024.

  [doc_id=2427]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Nikolopoulos, Resilience assessment of cyber-physical water systems, PhD thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Δεκέμβριος 2023.

  [Εκτίμηση ανθεκτικότητας κυβερνο-φυσικών υδροσυστημάτων]

  [doc_id=2387]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Κ. Μπίζας, Στοχαστική ανάλυση στη μουσική: Ανάλυση μελωδιών με το μοντέλο Hurst-Kolmogorov, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2023.

  [doc_id=2354]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η.-Α. Γαβανόζης Βλάσσης, Επικαιροποιημένο πλαίσιο υδροενεργειακής ανάπτυξης του συστήματος Άνω Αχελώου – Δυτικής Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 183 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2023.

  [doc_id=2351]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ.-K. Δρακάκη, Διερεύνηση ρυθμιστικής λειτουργίας Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου με δεξαμενή αποθήκευσης, Μεταπτυχιακή εργασία, 93 pages, Οκτώβριος 2023.

  [doc_id=2350]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-K. Sakki, Exploring the management policy of hydropower plants in the era of the uncertain energy market, Postgraduate Thesis, 61 pages, Athens University of Economics and Business - Department of International European Economic Studies, Σεπτέμβριος 2023.

  [Διερεύνηση της πολιτικής διαχείρισης των υδροηλεκτρικών έργων υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας της αγοράς ενέργειας]

  [doc_id=2347]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Η.-Α. Γαβανόζης Βλάσσης, και K. Χαλιμούρδα, Σχεδιασμός έργων ανάπτυξης υδατικών πόρων στη Δυτική Θεσσαλία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2023.

  [doc_id=2345]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η. Αρβανιτίδης, Α. Γιαννούτσος, και Ε. Κουτσοκέρας, Σχεδιασμός έργων και μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας Καλαμάτας, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2023.

  [doc_id=2344]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κουτσοβίτης, Α. Λύρας, Π. Παγωτέλης, και Κ. Τσιλιπήρας, Σχεδιασμός ΜΥΗΕ στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2023.

  [doc_id=2343]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ.-Ε. Πανταζή, Ολοκληρωμένο πλαίσιο εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων με σύζευξη μοντέλων πολλαπλών χρονικών κλιμάκων: από την υδρολογική προσομοίωση στην διαχείριση των θυροφραγμάτων, Διπλωματική εργασία, 108 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2023.

  [doc_id=2324]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Σουλτάτου, Διερεύνηση του προβλήματος επιλογής της ισχύος των στροβίλων μικρών υδροηλεκτρικών έργων, Διπλωματική εργασία, 124 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2023.

  [doc_id=2323]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Θεοτοκάτος, Βελτιστοποίηση υδατικού και ενεργειακού αποτυπώματος αμπελώνων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, Μεταπτυχιακή εργασία, 79 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2023.

  [doc_id=2322]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ο. Ακουμιανάκη, Χωροχρονική ανάλυση υδροκλιματικής μεταβλητότητας στην Κρήτη, Μεταπτυχιακή εργασία, 98 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2023.

  [doc_id=2282]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Μπουκογιάννης, Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για την ανάλυση των λειτουργικών χαρακτηριστικών έργων δυναμικής ρύθμισης των υδραγωγείων: Η περίπτωση του υδραγωγείου του Μόρνου, Διπλωματική εργασία, 99 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2023.

  [doc_id=2280]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Zisos, Design optimization of hybrid renewable energy systems under uncertainty - The case of Sifnos island, Diploma thesis, 62 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Μάρτιος 2023.

  [Βελτιστοποίηση σχεδιασμού υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας υπό αβεβαιότητα - Η περίπτωση της Σίφνου]

  [doc_id=2279]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τρομπούκη, Στοχαστική διερεύνηση επίδρασης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στους επιφανειακούς κυματισμούς, Διπλωματική εργασία, 91 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022.

  [doc_id=2269]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Βρεττού, Στοχαστική προσομοίωση της φόρτισης ανέμου και κυμάτων στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, Διπλωματική εργασία, 112 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022.

  [doc_id=2268]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγός, Τα Έργα Υποδομής Μεγάλης Κλίμακας στην Εποχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση της Ναυσιπλοϊκής Οδού μεταξύ Αιγαίου Πελάγους και Ποταμού Δούναβη, Διπλωματική εργασία, 112 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2022.

  [doc_id=2260]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, Issues of Prosperity: Stochastic evaluation of data related to environment, infrastructures, economy and society, PhD thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούνιος 2022.

  [Ζητήματα Ευημερίας: Στοχαστική αξιολόγηση περιβαλλοντικών, τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων]

  [doc_id=2259]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. R. Ioannidis, Spatial planning and architectural design for the integration of civil infrastructure into landscapes: Inferences from renewable energy works and dams, PhD thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούνιος 2022.

  [Xωρικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την ένταξη των έργων υποδομής στο τοπίο: Συμπεράσματα από τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας και τα φράγματα]

  [doc_id=2258]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ρωξάνη, Προοπτικές ανάπτυξης αγροβολταϊκών συστημάτων και ανάλυση των αλληλεπιδράσεών τους με το πλέγμα νερού-τροφής-ενέργειας, Διπλωματική εργασία, 81 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2022.

  [doc_id=2255]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Σοφιός, Βελτιστοποίηση σχεδιασμού υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας, Διπλωματική εργασία, 86 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2022.

  [doc_id=2254]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Διαμαντά, Α. Ζήσος, Α. Κονταξοπούλου, Ι. Κουτσουράδη, και Μ.-Ε. Πανταζή, Υβριδικό ενεργειακό σύστημα με πλήρη αυτονομία στο νησί της Σίφνου, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2022.

  [doc_id=2246]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λώλος, Ν. Μοσχοπούλου, Γ. Μπλούνας, και Η. Τούμπας, Ανασχεδιασμός της υδροδότησης της Μυκόνου, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2022.

  [doc_id=2245]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Μαρκαντώνης, Κ. Μωραΐτη, Μ. Νικολινάκου, και Α. Σιγανού, Υδροδότηση Δήμου Δυτικής Μάνης, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2022.

  [doc_id=2244]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Κυριακούλη, Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων στην υδρολογική συμπεριφορά λεκάνης απορροής μετα από πυρκαγιά - Εφαρμογή σε περιοχή της λεκάνης απορροής του ρέματος Πικροδάφνης, Διπλωματική εργασία, 147 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2022.

  [doc_id=2232]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Γελεγένης, Ενεργειακή αυτονόμηση απομεμακρυσμένης κατοικίας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Διπλωματική εργασία, Ιούλιος 2022.

  [doc_id=2225]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Λούντζης, Μοντελοποίηση χωροθέτησης αιολικού πάρκου σε περιβάλλον ΣΓΠ. Εφαρμογή στο νησί της Ζακύνθου., Διπλωματική εργασία, Ιούλιος 2022.

  [doc_id=2221]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Καφετζιδάκης, Επίδραση μετεωρολογικών μεταβλητών στην ενεργειακή κατανάλωση ιστιοφόρων, Διπλωματική εργασία, Ιούλιος 2022.

  [doc_id=2220]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Λιακόπουλος, Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αστικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Η περίπτωση της Αθήνας, MSc thesis, Ιούλιος 2022.

  [doc_id=2219]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τσακίρη, Χωροθέτηση και θεμελίωση υπερακτιων αιολικών πάρκων στον ελληνικό χώρο, MSc thesis, Ιούλιος 2022.

  [doc_id=2218]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Μιχαλόπουλος, Πρόβλεψη καταναλώσεων Νερού – Ενέργειας με χρήση εξελιγμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης, Διπλωματική εργασία, 106 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2022.

  [doc_id=2185]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Κούντρας, Ολοκληρωμένο μοντέλο προσομοίωσης επαναχρησιμοποίησης λυμάτων Αν. Αττικής υπό καθεστώς αβεβαιότητας – σεναρίων & διαχείρισης, Διπλωματική εργασία, 152 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2022.

  [doc_id=2184]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Βατσικουρίδης, Διερεύνηση του προβλήματος πρόγνωσης παραγωγής ενέργειας σε διάφορες χρονικές κλίμακες από υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, Διπλωματική εργασία, 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2022.

  [doc_id=2180]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Καραϊσά, Ο ρόλος της γεωμετρίας των ταμιευτήρων: Θεωρητική ανάλυση και εξαγωγή γενικευμένων σχέσεων στάθμης – επιφάνειας – αποθέματος, Διπλωματική εργασία, 131 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2022.

  [doc_id=2179]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τσέργας, Πλημμυρική διακινδύνευση στην Αττική: καταγραφή και ανάλυση συμβάντων με χρήση ΣΓΠ, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2021.

  [doc_id=2183]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Papoulakos, Spatiotemporal clustering of streamflow extremes and relevance for flood insurance, Diploma thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Νοέμβριος 2021.

  [Χωροχρονική ομαδοποίηση των ακραίων παροχών και η σημασία της στην ασφάλιση έναντι πλημμυρών]

  [doc_id=2162]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ.-Κ. Ζαβραδινού, Το σύγχρονο πλαίσιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως πρόβλημα προσομοίωσης: Βασικές αρχές και πιλοτική εφαρμογή στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό συστήματος συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών, Διπλωματική εργασία, 120 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2021.

  [doc_id=2160]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K.-K. Drakaki, Optimizing the management of small hydroelectric plants: from the synergetic operation of the turbine system to day-ahead energy forecasting, Diploma thesis, 88 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Νοέμβριος 2021.

  [Βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων: από τη συνεργατική λειτουργία του συστήματος στροβίλων στην ημερήσια πρόγνωση της ενέργειας]

  [doc_id=2159]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Πυργιώτης, Αποτίμηση λειτουργίας ταμιευτήρα και ΜΥΗΣ Σμοκόβου, Διπλωματική εργασία, 72 pages, Οκτώβριος 2021.

  [doc_id=2158]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Προμπονάς, Στατιστική ανάλυση και υδρολογική ερμηνεία της δίαιτας των ημερήσιων παροχών σε μεγάλο δείγμα ποταμών της Ευρώπης, Διπλωματική εργασία, 175 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2021.

  [doc_id=2153]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Kourakos, Refining the working hypotheses of parameter identification in hydrological modelling: the concept of stochastic calibration, Postgraduate Thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Νοέμβριος 2021.

  [Ξεκαθαρίζοντας τις υποθέσεις εργασίας στον προσδιορισμό των παραμέτρων των υδρολογικών μοντέλων: η έννοια της στοχαστικής βαθμονόμησης]

  [doc_id=2152]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Michailidi, Revisiting the design flood estimation practices under the dynamic unit hydrograph approach, MSc thesis, 124 pages, Universita Degli Studi di Brescia, Οκτώβριος 2021.

  [Αναθεωρώντας τις πρακτικές εκτίμησης των πλημμυρών σχεδιασμού υπό την προσέγγιση του δυναμικού μοναδιαίου υδρογραφήματος]

  [doc_id=2149]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Καπερώνης, Δ. Αμυγδαλάρης, Α. Μοράκη, Δ. Αντωνοπούλου, Μ. Ιμάμ, και Ε. Κορόνα, Φράγμα στο ρέμα Μαυροζούμενα Μεσσηνίας, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2021.

  [doc_id=2144]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ.-Κ. Ζαβραδινού, Χ. Καραϊσά, Α. Λαγός, και Ε. Μπουκογιάννης, Ολοκληρωμένη πρόταση Υβριδικού Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή των Οροπεδίων Λασιθίου και Καθαρού, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2021.

  [doc_id=2143]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Γκούτης, Κ. Κούντρας, Α. Μαυρογιάννης, Χ. Μιχαλόπουλος, και Ε. Προμπονάς, Μελέτη Υδροδότησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2021.

  [doc_id=2142]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Αγαπητίδου, Σ. Λάμπρου, Ν. Μανδραβέλλος, και Σ. Σκρουφούτα, Οριοθέτηση ρεμάτων στην περιοχή της Αγίας Ευφημίας, Κεφαλονιά, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2021.

  [doc_id=2141]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Τσατταλιός, AMSEEAS: Ένα προσαρμοστικό υβριδικό σχήμα μηχανικής μάθησης, εξελικτικών αλγορίθμων και ανόπτησης-απλόκου για βελτιστοποίηση στοχικών συναρτήσεων, Διπλωματική εργασία, 116 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2021.

  [doc_id=2135]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Τρουφάκου, Διερεύνηση συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων στα αρχαία θέατρα, Διπλωματική εργασία, 84 pages, Ιούλιος 2021.

  [doc_id=2134]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Σιαμπαρίνα, Το πλέγμα νερού-τροφίμων-ενέργειας και η ανταγωνιστική σχέση των φωτοβολταϊκών συστημάτων με την αγροτική παραγωγή: Η περίπτωση της Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 118 pages, Μάρτιος 2021.

  [doc_id=2128]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν Ζαφειρούλης, Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την επιλογή τοποθεσίας κατοικίας (smart real estate), Διπλωματική εργασία, 106 pages, Μάρτιος 2021.

  [doc_id=2099]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Τοπάλογλου, Συστήματα ήπιας διαχείρισης ομβρίων μικρής κλίμακας: βελτιστοποίηση σχεδιασμού και η επίδραση του κλίματος, Μεταπτυχιακή εργασία, 171 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2021.

  [doc_id=2097]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ε. Μαντά, Αισθητική των ανεμογεννητριών, Διπλωματική εργασία, 117 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2021.

  [doc_id=2096]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κυρίου, Ο ρόλος των βιοκαυσίμων στο πλέγμα νερού – τροφής – ενέργειας, Διπλωματική εργασία, 121 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2021.

  [doc_id=2095]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M Pitsios, Modeling Hydrodynamics and Sediment Transport in Kremasta Reservoir, Diploma thesis, 127 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Ιούλιος 2020.

  [Μαθηματική Προσομοίωση της Ροής και της Στερεομεταφοράς στον Ταμιευτήρα Κρεμαστών]

  [doc_id=2293]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, Stochastic investigation of hydrological extremes: influence of temporal variability and dependence, PhD thesis, 237 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Οκτώβριος 2020.

  [Στοχαστική διερεύνηση υδρολογικών ακροτάτων: επίδραση της χρονικής μεταβλητότητας και εξάρτησης]

  [doc_id=2106]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Klousakou, Stochastic investigation of short-term predictability of basic renewable energy resources with application on the non-connected island of Astypalea, Diploma thesis, 91 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2020.

  [Στοχαστική διερεύνηση της βραχυπρόθεσμης προγνωσιμότητας βασικών πηγών ανανεώσιμης ενέργειας με εφαρμογή στο μη συνδεδεμένο νησί της Αστυπάλαιας]

  [doc_id=2081]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν Τεπετίδης, Διόδευση πλημμύρων με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων, Διπλωματική εργασία, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2020.

  [doc_id=2080]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Κούρου, Αξιοποίηση της βιομάζας σε νησιά: Η περίπτωση της Λέσβου», MSc thesis, 75 pages, Οκτώβριος 2020.

  [doc_id=2078]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ Χρήστου, Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης στη Ρωμαϊκή Εποχή - Η περίπτωση της Αθήνας, Διπλωματική εργασία, 125 pages, Νοέμβριος 2020.

  [doc_id=2077]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Παπαλάμπρου, Υδρολογικά μοντέλα στείρευσης ροής ως εργαλεία πρόγνωσης της ενεργειακής παραγωγής σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα, Διπλωματική εργασία, 113 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2020.

  [doc_id=2075]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α.-Γ. Πέττας, Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης προγνωστικών μοντέλων στην αιολική ενέργεια, Διπλωματική εργασία, 140 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2020.

  [doc_id=2074]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Μπαϊρακτάρης, Το ζήτημα της κλίμακας στην υδροηλεκτρική ενέργεια: Πολλά μικρά έργα ή ένα μεγάλο;, Διπλωματική εργασία, 124 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2020.

  [doc_id=2073]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Ντεμίρογλου, Βελτιστοποίηση διαχείρισης θυροφραγμάτων υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων – Εφαρμογή στο φράγμα Αράχθου, Διπλωματική εργασία, 164 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2020.

  [doc_id=2072]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Σπανού, Ο αναρρυθμιστικός ρόλος της αφαλάτωσης στο ισοζύγιο νερού-ενέργειας: Εφαρμογή στο υβριδικό σύστημα της Μήλου, Μεταπτυχιακή εργασία, 210 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2020.

  [doc_id=2071]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Αντωνογιαννάκης, Β. Παπαλάμπρου, Α.-Γ. Πέττας, Α. Πυθαρούλιου, και Γ.-Κ. Σακκή, Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Νομού Αργολίδας, Εργασία μαθήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.

  [doc_id=2068]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν.-Α. Γκουρνέλος, I. Διακάκης, Φ. Διακομόπουλος, και Φ. Ραΐσης, Αντιπλημμυρικά Έργα Νομού Αργολίδας, Εργασία μαθήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.

  [doc_id=2067]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Φ. Διακομόπουλος, Στοχαστική μελέτη ακραίων τιμών της ταχύτητας του ανέμου σε παγκόσμια κλίμακα με χρήση Κ-ροπών, Διπλωματική εργασία, 108 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2020.

  [doc_id=2057]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Φαρμάκης, Διερεύνηση εισροής υπογείων υδάτων σε υδρομαστευτικές σήραγγες. Η περίπτωση του Αδριάνειου υδραγωγείου, Διπλωματική εργασία, 185 pages, Ιούλιος 2020.

  [doc_id=2056]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Καρδακάρης, Στοχαστική διερεύνηση και προσομοίωση των ανεμογενών κυματισμών για παραγωγή ενέργειας: Εφαρμογές για αξιοποίηση, Διπλωματική εργασία, 148 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2020.

  [doc_id=2054]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-K. Sakki, Disentangling flow-energy transformations for small hydropower plants: from reverse engineering to uncertainty assessment and calibration, Diploma thesis, 98 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Ιούλιος 2020.

  [Αποσυναρμολογώντας τους μετασχηματισμούς παροχής-ενέργειας στα μικρά υδροηλεκτρικά έργα: από την αντίστροφη μηχανική στην εκτίμηση της αβεβαιότητας και τη βαθμονόμηση]

  [doc_id=2053]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Μανούρη, Προσαρμογή μεθοδολογικού πλαισίου παραμετροποίηση - προσομοίωση - βελτιστοποίηση σε συστήματα υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων: Υπολογιστικές προκλήσεις, νέοι κανόνες λειτουργίας και υλοποίηση στο λογισμικό Υδρονομέας 2020, Μεταπτυχιακή εργασία, 132 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2020.

  [doc_id=2052]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε Σχοινά, Διερεύνηση λειτουργίας υδροσυστήματος αρχαίου Δίου, MSc thesis, 75 pages, Ιούλιος 2020.

  [doc_id=2051]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Βαβουλογιάννης, Η επιρροή του βέλους του χρόνου στην απορροή και στη στοχαστική της μοντελοποίηση, Μεταπτυχιακή εργασία, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2020.

  [doc_id=2039]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Γουλιανού, Ενεργειακές και Υδατικές ανάγκες Ρωμαϊκού Λουτρού, Διπλωματική εργασία, 130 pages, Μάρτιος 2020.

  [doc_id=2038]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Kossieris, Multi-scale stochastic analysis and modelling of residential water demand processes, PhD thesis, 350 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Φεβρουάριος 2020.

  [Ανάλυση και μοντελοποίηση διεργασιών οικιακής κατανάλωσης νερού σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες]

  [doc_id=2037]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού - Τάξη 2019-20, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.

  [doc_id=2033]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tegos, State-of-the-art approach for potential evapotranspiration assessment, PhD thesis, 123 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Νοέμβριος 2019.

  [Προσέγγιση υψηλής τεχνολογίας για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής]

  [doc_id=2031]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Σακελλάρη, Ανάλυση αβεβαιότητας υδρευτικών καταναλώσεων με χρήση συνδυασμένης χωροχρονικής πληροφορίας – Εφαρμογή στο δίκτυο ύδρευσης του Αγρινίου, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2019.

  [doc_id=2011]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ζαχαροπούλου, Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υδροπεριβαλλοντικών δεδομένων πληθοπορισμού για την ανάπτυξη συστήματος πρόγνωσης πλημμυρών στη λεκάνη του π. Κηφισού, Μεταπτυχιακή εργασία, 181 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2019.

  [doc_id=2009]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Glynis, Stochastic investigation of the behavior of land surface air temperature on global scale, Diploma thesis, 159 pages, Athens, Οκτώβριος 2019.

  [Στοχαστική διερεύνηση της συμπεριφοράς της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης σε παγκόσμια κλίμακα]

  [doc_id=2008]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Γεροτόλιου, Μ. Ιμπάμπι, Γ.Τ. Μανώλης, και Ν.Π. Χελά, Σύνταξη προμελέτης μικρού υδροηλεκτρικού έργου στον ποταμό Αχελώο, Εργασία μαθήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.

  [doc_id=2007]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Agatheris, Extreme-oriented rainfall modelling on global scale using knowable moments, Diploma thesis, 140 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2019.

  [Μοντελοποίηση ακραίων βροχοπτώσεων σε παγκόσμια κλίμακα με τη χρήση εύγνωστων ροπών]

  [doc_id=1997]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Κονταράκης, Αξιοποίηση δεδομένων βροχόπτωσης για τη βελτιστοποίηση του αγροτικού ΑΕΠ σε βροχοεξαρτώμενη γεωργία.Εφαρμογή στην Ινδία, Διπλωματική εργασία, 196 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2019.

  [doc_id=1983]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Ζαρρής, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, Διδακτορική διατριβή, 540 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2019.

  [doc_id=1978]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Mavritsakis, A stochastic simulation framework for representing water, energy and financial fluxes across a non-connected island, Diploma thesis, 150 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούλιος 2019.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την αναπαράσταση υδατικών, ενεργειακών και οικονομικών ροών σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  [doc_id=1976]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π.-Ν. Στεφάνου, Υδρολογική διερεύνηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2019.

  [doc_id=1971]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Γκολέμης, Στοχαστική διερεύνηση και προσομοίωση της ταχύτητας του ανέμου - Εφαρμογή στην διαχείριση αιολικής εγκατάστασης, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2019.

  [doc_id=1969]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Tsoukalas, Modelling and simulation of non-Gaussian stochastic processes for optimization of water-systems under uncertainty, PhD thesis, 339 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Δεκέμβριος 2018.

  [Μοντελοποίηση και προσομοίωση μη γκαουσιανών στοχαστικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση υδατικών συστημάτων υπό αβεβαιότητα]

  [doc_id=1933]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Risva, Development of a distributed hydrological software application employing novel velocity-based techniques, MSc thesis, 166 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Νοέμβριος 2018.

  [Ανάπτυξη κατανεμημένου υδρολογικού λογισμικού με εφαρμογή καινοτόμων κινηματικών τεχνικών]

  [doc_id=1915]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Τσιούρη, Υδραυλική Διερεύνηση Αδριάνειου Υδραγωγείου, Διπλωματική εργασία, 260 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018.

  [doc_id=1913]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ζούκος, Διαχείριση ξηρασίας: Σύγκριση των παραδειγμάτων Καλιφόρνιας (2012-2016) και Αθήνας (1988-1993), Διπλωματική εργασία, 159 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2018.

  [doc_id=1911]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Αγόρης, Τεχνολογίες αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, Διπλωματική εργασία, 109 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018.

  [doc_id=1910]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Νέζη, Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση ακραίων βροχοπτώσεων και παροχών σε δείγμα 400 λεκανών απορροής των ΗΠΑ από τη βάση δεδομένων MOPEX, Διπλωματική εργασία, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2018.

  [doc_id=1908]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Ntigkakis, Reverse analysis and uncertainty assessment of major flood events under limited data availability: The case of Western Attica, November 2017, Diploma thesis, 111 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2018.

  [Αντίστροφη ανάλυση και εκτίμηση αβεβαιότητας μείζονων πλημμυρικών γεγονότων με ελλιπή δεδομένα: η περίπτωση της Δυτικής Αττικής, Νοέμβριος 2017]

  [doc_id=1907]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Φωτάκη, Διερεύνηση Γεωγραφικής Ξηρασίας με Στατιστικούς Δείκτες, Μεταπτυχιακή εργασία, 141 pages, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

  [doc_id=1906]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Γεωργιάδη, Χρήση οικονομετρικών μεθόδων για τη διερεύνηση των μεταβολών της παγκόσμιας θερμοκρασιακής ανωμαλίας, Μεταπτυχιακή εργασία, 64 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

  [doc_id=1905]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Κουκή, Υδραυλικά αναπτυξιακά έργα στην Αιθιοπία: Αποτίμηση της λειτουργίας του φράγματος Damte, Διπλωματική εργασία, 88 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2018.

  [doc_id=1898]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Moschos, Natural variability and persistence in oceanic variables, Diploma thesis, 97 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2018.

  [Φυσική μεταβλητότητα και επιμονή στις ωκεάνιες μεταβλητές]

  [doc_id=1873]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ανυφαντή, Τα νευρωνικά δίκτυα ως υποκατάστατα μοντέλα για την προσομοίωση υβριδικού συστήματος νερού και ενέργειας, Μεταπτυχιακή εργασία, 140 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

  [doc_id=1853]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Οικονόμου, Διερεύνηση δυνατοτήτων συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στο υδροσύστημα Τριχωνίδας-Λυσιμαχίας, Μεταπτυχιακή εργασία, 51 pages, Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών – Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ιούνιος 2018.

  [doc_id=1850]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ν. Λάγιος, Πηγές αβεβαιότητας υδρολογικών μοντέλων και επίδρασή τους στην προσομοίωση υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων, Μεταπτυχιακή εργασία, 103 pages, Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών – Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Ιούνιος 2018.

  [doc_id=1849]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Δανιήλ, Διερεύνηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο νησί της Αστυπάλαιας, Διπλωματική εργασία, 112 pages, Μάρτιος 2018.

  [doc_id=1836]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Michailidi, Flood risk assessment in gauged and ungauged basins in a multidimensional context, PhD thesis, Universita Degli Studi di Brescia, Μάρτιος 2018.

  [Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε λεκάνες με και χωρίς μετρήσεις σε ένα πολυδιάστατο πλαίσιο]

  [doc_id=1828]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Νικολόπουλος, Ανάπτυξη γεωχωρικών μοντέλων αστικής επέκτασης για την διερεύνηση προβλημάτων υδατικών πόρων: η περίπτωση του Ρεθύμνου, MSc thesis, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2017.

  [doc_id=1963]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Γ. Κουντούρης, Στοχαστική διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ηλιακής ακτινοβολίας, Διπλωματική εργασία, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.

  [doc_id=1912]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Σακελλάρη, Στοχαστική διερεύνηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας σε παγκόσμια κλίμακα, Διπλωματική εργασία, 100 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2017.

  [doc_id=1877]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Μαρκόπουλος, Στατιστική ανάλυση πλημμυρικών παροχών σε παγκόσμια κλίμακα, Διπλωματική εργασία, 115 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2017.

  [doc_id=1876]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Koskinas, The Oroville Dam 2017 - Spillway Incident. Possible Causes and Solutions, Diploma thesis, 211 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Νοέμβριος 2017.

  [Το Φράγμα Oroville 2017 - Περιστατικό υπερχείλισης .Πιθανές αιτίες και λύσεις]

  [doc_id=1875]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Καραλή, Βελτίωση βραχυπρόθεσμης τοπικής μετεωρολογικής πρόγνωσης με χρήση δεδομένων τοπικής παρατήρησης, Διπλωματική εργασία, 274 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2017.

  [doc_id=1874]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, Hurst-Kolmogorov dynamics in hydroclimatic processes and in the microscale of turbulence, PhD thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, 2017.

  [Δυναμική Hurst-Kolmogorov σε υδροκλιματικές διεργασίες και στη μικροκλίμακα της τύρβης]

  [doc_id=1767]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Αναστασάκη, Αποτίμηση λειτουργίας συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τεχνικά έργα , Διπλωματική εργασία, 82 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 2017.

  [doc_id=1763]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ζαχαροπούλου, Η επίδραση της δειγματοληπτικής αβεβαιότητας των εισροών στη στοχαστική προσομοίωση ταμιευτήρα, Διπλωματική εργασία, 128 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2017.

  [doc_id=1758]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γουρνάρη, Η πιθανοτική κατανομή του κλιμακογράμματος με χρήση τεχνικής Monte Carlo, Διπλωματική εργασία, 108 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2017.

  [doc_id=1751]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Καββαδίας, Εφαρμογές ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία κατοικίας, Διπλωματική εργασία, 150 pages, Ιούλιος 2017.

  [doc_id=1726]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Moustakis, Pseudo-continuous stochastic simulation framework for flood flows estimation, Diploma thesis, 215 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Ιούλιος 2017.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης σε ψευδο-συνεχή χρόνο για την εκτίμηση πλημμυρικών παροχών]

  [doc_id=1725]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Καστής, Στοχαστική ανάλυση μη διακοπτόμενης κυκλοφοριακής ροής με έμφαση στη μακροπρόθεσμη εμμονή, Διπλωματική εργασία, 132 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=1711]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Πέτσιου, Ανάλυση αβεβαιότητας των παραμέτρων πλημμυρικής διόδευσης - Εφαρμογή στον ποταμό Πηνειό, Διπλωματική εργασία, 111 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=1710]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Κουκοράβας, Στοχαστική ανάλυση της χωροχρονικής μεταβολής της βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, Διπλωματική εργασία, 154 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2017.

  [doc_id=1705]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Παπαπέτρου, Εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης και της στερεοπαροχής στον Ελληνικό χώρο, MSc thesis, 110 pages, Φεβρουάριος 2017.

  [doc_id=1701]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Καφώρος, Διερεύνηση συντελεστή διαβρωτικότητας βροχόπωσης, Διπλωματική εργασία, 118 pages, Φεβρουάριος 2017.

  [doc_id=1700]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Καραναστάση, Διερεύνηση δυνατοτήτων βέλτιστης αξιοποίησης υδρο-ενεργειακών πόρων περιοχής Αχελώου-Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακή εργασία, 240 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2017.

  [doc_id=1679]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Δημουλάς, Σύγκριση δορυφορικών και επίγειων βροχομετρικών καταγραφών σε παγκόσμια κλίμακα, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2016.

  [doc_id=2117]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Καρανάσιος, Ανάπτυξη παγκόσμιου παραμετρικού μοντέλου δυνητικής εξατμοδιαπνοής, Μεταπτυχιακή εργασία, 120 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

  [doc_id=1676]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Παπαχαραλάμπους, Θεωρητική και εμπειρική σύγκριση στοχαστικών μεθόδων και μεθόδων μηχανικής μάθησης στην πρόβλεψη υδρολογικών διεργασιών, Μεταπτυχιακή εργασία, 372 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2016.

  [doc_id=1670]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε Παπαδήμας, Διερεύνηση υδρολογικών χρονοσειρών για την ανίχνευση κλιματικών διακυμάνσεων, MSc thesis, 145 pages, Οκτώβριος 2016.

  [doc_id=1668]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι Μπούζιος, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Άνυδρων Νησιών. Το Υδροσύστημα Μυκόνου., MSc thesis, 125 pages, Οκτώβριος 2016.

  [doc_id=1667]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ντούξη, Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την εκτίμηση χαρακτηριστικών υδρολογικών και ενεργειακών μεγεθών, Μεταπτυχιακή εργασία, 95 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

  [doc_id=1665]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Χριστοφίδου, Αξιολόγηση μεθόδων εκτίμησης των περιβαλλοντικών ροών με συνδυασμένη χρήση υδρολογικών, υδραυλικών και βιοτικών παραμέτρων, Μεταπτυχιακή εργασία, 119 pages, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

  [doc_id=1664]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Ρίσβα, Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης χαμηλών ροών σε λεκάνες απορροής της περιοχής της Μεσογείου, Διπλωματική εργασία, 226 pages, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2016.

  [doc_id=1663]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Νασίκα, Εφαρμογή τεχνολογιών Πληροφοριακού Μοντέλου Έργου (ΒΙΜ) για την κατασκευή φράγματος από σκληρό επίχωμα, Διπλωματική εργασία, 148 pages, Οκτώβριος 2016.

  [doc_id=1662]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η. Δεληγιάννης, Διερεύνηση διπλής κυκλοστασιμότητας ανέμου για εφαρμογή σε στοχαστικά μοντέλα πρόβλεψης, Διπλωματική εργασία, 119 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2016.

  [doc_id=1648]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ο. Δασκάλου, Μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης και διαστασιολόγησης φωτοβολταϊκών & αιολικών πάρκων με χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών: Εφαρμογή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 161 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2016.

  [doc_id=1645]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Πριόβολου, Εκτίμηση στερεοαπορροής με χρήση ψηφιακών μοντέλων εδάφους. Η περίπτωση του ταμιευτήρα πηγών Αώου, MSc thesis, 155 pages, Ιούλιος 2016.

  [doc_id=1644]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γκούρας, Αναπαράσταση της λειτουργίας του υδροσυστήματος της αρχαίας Δήλου, Διπλωματική εργασία, 75 pages, Ιούλιος 2016.

  [doc_id=1643]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α, Κοντίνη, Λογισμικό προσομοίωσης λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.Υ.Η.Ε), Διπλωματική εργασία, 155 pages, Ιούλιος 2016.

  [doc_id=1641]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Αντωνιάδη, Διερεύνηση μεταβλητότητας χρονικής απόκρισης λεκανών απορροής, Μεταπτυχιακή εργασία, 124 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2016.

  [doc_id=1639]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Τύραλης, Χωροχρονική διερεύνηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, MSc thesis, 95 pages, Ιούλιος 2016.

  [doc_id=1626]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ρόκκου, Η Αισθητική στα Τεχνικά Έργα. H περίπτωση των φραγμάτων και των ανεμογεννητριών , MSc thesis, 114 pages, Απρίλιος 2016.

  [doc_id=1607]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Φιλίππου, Η πραγματικότητα των έργων εκτροπής του Αχελώου. Τεχνική, οικονομική, περιβαλλοντική, νομική και πολιτική αποτίμηση, MSc thesis, Φεβρουάριος 2016.

  [doc_id=1598]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Παπατσούτσος, Στατιστική ανάλυση ακραίων ταχυτήτων του ανέμου, Διπλωματική εργασία, 166 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2015.

  [doc_id=1899]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Μάντεση, Διερεύνηση σεναρίων υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης στην περιοχή της Πελοποννήσου, Διπλωματική εργασία, 167 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2015.

  [doc_id=1831]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Α Φιλιππίδου, Στατιστική και στοχαστική ανάλυση της ωριαίας ταχύτητας ανέμου για την προσομοίωση παραγωγής αιολικής ενέργειας. Εφαρμογή σε σταθμούς της Κεντρικής Ελλάδας, Διπλωματική εργασία, 215 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2015.

  [doc_id=1741]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T.-D. Xanthopoulou, Analysis of a past irrigation system in Oman, Postgraduate Thesis, 82 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Οκτώβριος 2015.

  [Ανάλυση ενός παλαιού αρδευτικού συστήματος στο Ομαν]

  [doc_id=1651]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Η αρχιτεκτονική και το αισθητικό στοιχείο στα φράγματα – Από τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 247 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015.

  [doc_id=1624]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Αργυράκης, Εκτίμηση της διακύμανσης της παροχής αιχμής σε λεκάνες της Πελοποννήσου με συγκριτική αξιολόγηση δύο διαδεδομένων μεθόδων της υδρολογίας πλημμυρών, Διπλωματική εργασία, 148 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2015.

  [doc_id=1586]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Καμίτσου, Διερεύνηση χωρικής κατανομής μετεωρολογικής ξηρασίας, MSc thesis, 150 pages, Οκτώβριος 2015.

  [doc_id=1585]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Δαγτζή, Έργα Διαχείρισης Φερτών Υλικών σε Ταμιευτήρες, Διπλωματική εργασία, 160 pages, Νοέμβριος 2015.

  [doc_id=1582]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, Use of Bayesian techniques in hydroclimatic prognosis, PhD thesis, 166 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Νοέμβριος 2015.

  [Χρήση Μπεϋζιανών τεχνικών στην υδροκλιματική πρόγνωση]

  [doc_id=1581]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Στεργίου, Διαχείριση διακρατικών επιφανειακών υδατικών πόρων. Ανάλυση κόστους οφέλους, Διπλωματική εργασία, 125 pages, Ιούνιος 2015.

  [doc_id=1562]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Κυριακόπουλος, Μηχανισμοί ανύψωσης νερού στον αρχαίο κόσμο, MSc thesis, 78 pages, Ιούνιος 2015.

  [doc_id=1561]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Λ Μάρη, Οικονομική αποτίμηση κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού έργου, MSc thesis, 60 pages, Φεβρουάριος 2015.

  [doc_id=1548]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α Θεοδωρούλης, Συγκριτική αξιολόγηση μοντελοποίησης πλημμυρών σε υπολεκάνη πολλαπλών εξόδων. Η περίπτωση του Δέλτα Πηνειού, MSc thesis, 130 pages, Φεβρουάριος 2015.

  [doc_id=1547]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Α Δρόσου, Κατάρτιση πλημμυρικών χαρτών στον Ποταμό Άραγχθο, Διπλωματική εργασία, 118 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2015.

  [doc_id=1546]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Νικολόπουλος, Ανάπτυξη μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης λεκανών απορροής Αχελώου και Πηνειού, Διπλωματική εργασία, 214 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2015.

  [doc_id=1544]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Ποντικός, Πιθανοτική διερεύνηση καταστάσεων εδαφικής υγρασίας στην Ελληνική επικράτεια για χρήση τους στον υδρολογικό σχεδιασμό, Διπλωματική εργασία, 83 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2014.

  [doc_id=1510]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ Γκρίζης, Αναπαράσταση της λειτουργίας αρχαίων Ρωμαϊκών δεξαμενών Απτέρων Χανίων, Διπλωματική εργασία, 90 pages, Οκτώβριος 2014.

  [doc_id=1507]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Γεωργαλάς, Εκτίμηση Οικολογικής Παροχής από το Φράγμα του Μαραθώνα και Διαχείριση Διατιθέμενων Υδάτων, MSc thesis, 111 pages, Οκτώβριος 2014.

  [doc_id=1506]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Μόσχου, Διερεύνηση πλημμυρικής κατάκλυσης σε συνθήκες μη μόνιμης ροής με τη χρήση λογισμικών υδραυλικής προσομοίωσης. Εφαρμογή στον Πηνειό Θεσσαλίας, MSc thesis, 119 pages, Οκτώβριος 2014.

  [doc_id=1505]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Τσιτσέλη, Κατάρτιση ομβρίων καμπυλών στην Πελοπόννησο, Διπλωματική εργασία, 158 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2014.

  [doc_id=1494]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε Καρασαχινίδη, Διερεύνηση των συνθηκών υπερπήδησης του φράγματος Μυλοπότα της Νησου Ίου, Διπλωματική εργασία, 95 pages, Σεπτέμβριος 2014.

  [doc_id=1490]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ζαρκαδούλας, Ανάπτυξη μοντέλου υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης στη χειμαρρική λεκάνη του Σαρανταπόταμου, Διπλωματική εργασία, 210 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2014.

  [doc_id=1484]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Βαχαβιώλος, Εκτίμηση εδαφικής διάβρωσης, στερεοαπορροής και αποθέσεων ταμιευτήρα από εμπειρικές μεθόδους με έμφαση στην επίδραση της βροχόπτωσης, MSc thesis, 158 pages, Ιούλιος 2014.

  [doc_id=1483]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Βασιλάκη, Μελέτη στατιστικών χαρακτηριστικών και έλεγχος πιθανής ετεροσυσχέτισης τιμών αγροτικών προιόντων και κατακρήμνισης, Διπλωματική εργασία, 210 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2014.

  [doc_id=1481]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Κουρτσεάκ, Μελέτη στατιστικών χαρακτηριστικών και έλεγχος πιθανής ετεροσυσχέτισης τιμών αγροτικών προϊόντων και θερμοκρασιών, Διπλωματική εργασία, 107 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2014.

  [doc_id=1480]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Παππά, Πιθανοτική ανάλυση της ταχύτητας ανέμου και διερεύνηση της αιολικής παραγωγής στον Ελλαδικό χώρο, Διπλωματική εργασία, 181 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2014.

  [doc_id=1479]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μπουντάς, Διερεύνηση της Αστικής Θερμικής Νησίδας των Ελληνικών Πόλεων, Μεταπτυχιακή εργασία, 171 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2014.

  [doc_id=1463]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Δημάκος, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας του ανέμου στην Ελλάδα, MSc thesis, 214 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2014.

  [doc_id=1446]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Μπατέλης, Εκτίμηση της αβεβαιότητας των σχέσεων στάθμης-παροχής και επίδρασή της στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων, MSc thesis, 135 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2014.

  [doc_id=1445]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Σερεσλή, Περιβαλλοντική αξιολόγηση των ρεμάτων της Αττικής. Η περίπτωση της Πικροδάφνης, MSc thesis, 121 pages, Μάρτιος 2014.

  [doc_id=1437]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ.Μ. Παπαλεξίου, Πιθανοτικές κατανομές μεγίστης εντροπίας και στατιστική - στοχαστική μοντελοποίηση της βροχόπτωσης, Διδακτορική διατριβή, 188 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

  [doc_id=1439]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Αναγνωστοπούλου, Πλημμυρική επικινδυνότητα στη Δυτική Θεσσαλία, Διπλωματική εργασία, 128 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2013.

  [doc_id=1431]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ Κυριακίδης, Διερεύνηση μεταβολής ύψους βροχής με το υψόμετρο, MSc thesis, 122 pages, Οκτώβριος 2013.

  [doc_id=1423]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Φ Μαλτέζος, Αποτίμιση λειτουργίας φωτοβολταϊκών σταθμών, Διπλωματική εργασία, 121 pages, Οκτώβριος 2013.

  [doc_id=1422]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ Παπαλέξης, Πρόγνωση και αναγνώριση της υδρολογικής ξηρασίας με τη χρήση σταστιστικών δεικτών , MSc thesis, 477 pages, Οκτώβριος 2013.

  [doc_id=1421]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Θεοδωρόπουλος, Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων, Διπλωματική εργασία, 360 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2013.

  [doc_id=1420]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Κοσσιέρης, Προσαρμογή εξελικτικού αλγορίθμου ανόπτησης-απλόκου για βελτιστοποίηση στοχαστικών στοχικών συναρτήσεων σε προβλήματα υδατικών πόρων, Μεταπτυχιακή εργασία, 209 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2013.

  [doc_id=1419]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Μιχαηλίδη, Διερεύνηση προσομοίωσης πλημμύρας για το σχεδιασμό σε λεκάνες χειμαρρικής δίαιτας - Εφαρμογή στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου, Διπλωματική εργασία, 140 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2013.

  [doc_id=1418]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Δήμας, Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για το βέλτιστο σχεδιασμό υβριδικού συστήματος υδροηλεκτρικής - αιολικής ενέργειας. Διερεύνηση με βάση το υδροσύστημα Αλιάκμονα, Διπλωματική εργασία, 237 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2013.

  [doc_id=1417]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Μαστροθεόδωρος, Εφαρμογή της προσομοίωσης Monte Carlo για την παραγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων σε μεσογειακές λεκάνες, Διπλωματική εργασία, 148 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2013.

  [doc_id=1415]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Αγριοδήμα, Επίδραση γεωγραφικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών στο κλίμα, Μεταπτυχιακή εργασία, 160 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

  [doc_id=1379]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ρίππη, Μαθηματική Προσομοίωση υβριδικών συστημάτων.Το σύστημα της Ικαρίας, Διπλωματική εργασία, 135 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

  [doc_id=1376]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Ηλίας, Διαμάχες για το νερό. Η περίπτωση του Νείλου, Διπλωματική εργασία, 127 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2013.

  [doc_id=1375]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Μαλλιαρός, Διερεύνηση της μεταβλητότητας του κλίματος σύμφωνα με την κατάταξη KÖPPEN, Μεταπτυχιακή εργασία, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

  [doc_id=1371]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Αλεξίου, Τυποποίηση ιστορικών πλημμυρών με βάση την οδηγία 2007/60/ΕΚ, Μεταπτυχιακή εργασία, 167 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

  [doc_id=1370]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Οικονόμου, Διερεύνηση λειτουργίας λογισμικών υδραυλικής προσομοίωσης στην εξέλιξη πλημμυρικής κατάκλυσης. Εφαρμογή στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακή εργασία, 99 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

  [doc_id=1369]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ηλιοπούλου, Διερεύνηση της ύπαρξης μακροπρόθεσμης εμμονής στην ετήσια βροχόπτωση από μία παγκόσμια βάση δεδομένων, Διπλωματική εργασία, 146 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2013.

  [doc_id=1368]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ Αγγέλης, Βελτιστοποίηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Μεταπτυχιακή εργασία, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2013.

  [doc_id=1339]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Γκούτης, Διερέυνηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων σε απομονωμένες περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής: Η περίπτωση του Κιμπάου, Διπλωματική εργασία, 281 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2013.

  [doc_id=1330]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Ζωγάκης, Σύγκριση μοντέλων γεγονότος και συνεχούς προσομοίωσης για την εκτίμηση πλημμυρικών μεγεθών - Εφαρμογή στη λεκάνη του Νέδοντα, Μεταπτυχιακή εργασία, 190 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2013.

  [doc_id=1327]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Καραμπουρνιώτης, Επισκόπηση δεικτών ξηρασίας: Εφαρμογή του δείκτη Palmer στον ελληνικό χώρο, Μεταπτυχιακή εργασία, 195 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

  [doc_id=1311]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Μουστάκας, Αναπαράσταση λειτουργίας αρχαίων υδραυλικών έργων στην περιοχή της Κωπαϊδας, Διπλωματική εργασία, 151 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

  [doc_id=1310]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Theodoratos, Entropy: Uncertainty in Hydrology and Nature, Postgraduate Thesis, 100 pages, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, Αύγουστος 2012.

  [Εντροπία: Αβεβαιότητα στην Υδρολογία και στη Φύση]

  [doc_id=1309]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Νίτσα, Διερεύνηση της χωρικής και χρονικής κατανομής ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή της Αττικής, Διπλωματική εργασία, 170 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2012.

  [doc_id=1305]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Νεραντζάκη, Πιθανοτικές κατανομές ακραίων βροχοπτώσεων Εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα, Διπλωματική εργασία, 118 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

  [doc_id=1304]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Γαλανού, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Χρονική εξέλιξη - σύγκριση, Μεταπτυχιακή εργασία, 225 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2012.

  [doc_id=1303]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Μόσχου, Σύγκριση των εναλλακτικών πηγών για την παραγωγή ενέργειας, Διπλωματική εργασία, 160 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2012.

  [doc_id=1302]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Ιωάννου, Στοχαστική προσομοίωση και βελτιστοποίηση υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, Διπλωματική εργασία, 122 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2012.

  [doc_id=1301]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Τσεκούρας, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών σχετικών με την αιολική και ηλιακή ενέργεια, Διπλωματική εργασία, 246 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2012.

  [doc_id=1300]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Μπουζιώτας, Ανάπτυξη πλαισίου βελτιστοποίησης της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο λογισμικό Υδρονομέας - Διερεύνηση στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 162 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2012.

  [doc_id=1293]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Παπαδημητράκη, Η επίδραση της χωρικής μεταβλητότητας της βροχόπτωσης στην προσαρμογή υδρολογικών μοντέλων - Εφαρμογή στη λεκάνη του Σπερχειού, Διπλωματική εργασία, 130 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2012.

  [doc_id=1237]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Σωτηροπούλου, Κατάρτιση πλημμυρικών χαρτών σύμφωνα με την Οδηγία 2007 / 60 / ΕΕ. Εφαρμογή στη λεκάνη του Σπερχειού, Μεταπτυχιακή εργασία, 141 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2012.

  [doc_id=1234]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Ζώταλης, Ενεργειακή και οικονομική αποτίμηση των συστημάτων αφαλάτωσης. Εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο, Μεταπτυχιακή εργασία, 258 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2012.

  [doc_id=1233]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Ξηρουχάκης, Απώλειες Ενέργειας Μινωικών Πηλοσωλήνων, Διπλωματική εργασία, 100 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2012.

  [doc_id=1232]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Τουτζιάρη, Υλοποίηση μεθοδολογικού πλαισίου για την κατάρτιση χαρτών πλημμύρας, MSc thesis, 129 pages, Μάρτιος 2012.

  [doc_id=1214]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Παγάνα, Κατάρτιση χαρτών πλημμύρας στην περιοχή της Ραφήνας, Μεταπτυχιακή εργασία, 180 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2012.

  [doc_id=1213]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Φαρμακάκη, Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας, MSc thesis, 75 pages, Μάρτιος 2012.

  [doc_id=1211]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ο. Καββαδά, Ανάλυση μεθόδων βροχής – απορροής σε υδρολογικά μοντέλα με χρήση ΓΣΠ, MSc thesis, 166 pages, Φεβρουάριος 2012.

  [doc_id=1210]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Μαθιουδάκη, Διερεύνηση παραμέτρων υδρολογικού σχεδιασμού με χρήση συνθετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων, μέσω ανάλυσης χαρακτηριστικών πλημμυρικών επεισοδίων στην πειραματική λεκάνη Λυκορέματος Πεντέλης, Μεταπτυχιακή εργασία, 198 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2012.

  [doc_id=1197]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Καλλιβωκά, Χωροχρονική εξέλιξης ζήτησης υδρευτικού νερού στην Αθήνα, Μεταπτυχιακή εργασία, 70 pages, Οκτώβριος 2011.

  [doc_id=1454]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κατσούλης, Τουριστική αξιοποίηση τεχνητών λιμνών. Το παράδειγμα της λίμνης των Πηγών Αώου, MSc thesis, 95 pages, Σεπτέμβριος 2011.

  [doc_id=1206]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Κοσσιέρης, Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για τον μονοδιάστατο στοχαστικό επιμερισμό ημερήσιων βροχοπτώσεων σε ωριαίες, σε περιβάλλον R, Διπλωματική εργασία, 224 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2011.

  [doc_id=1185]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Στείρου, Διερεύνηση και αξιολόγηση μεθόδων ομογενοποίησης υδροκλιματικών δεδομένων, Διπλωματική εργασία, 156 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2011.

  [doc_id=1183]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Παπαθεοδοσίου, Αξιολόγηση δορυφορικών προϊόντων βροχόπτωσης σε λεπτή χρονική κλίμακα, Μεταπτυχιακή εργασία, 333 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2011.

  [doc_id=1172]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Κολλάρου, Αξιοποίηση ηλιακής ακτινοβολίας σε κτήρια, Διπλωματική εργασία, 168 pages, Σεπτέμβριος 2011.

  [doc_id=1165]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τσακνιάς, Στατιστική σύγκριση ακραίων παρατηρημένων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με αποτελέσματα κλιματικών μοντέλων, Διπλωματική εργασία, 128 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2011.

  [doc_id=1159]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Καφετζιδάκης, Διερεύνηση χωροχρονικής εξέλιξης καταιγίδας, Διπλωματική εργασία, Μάρτιος 2011.

  [doc_id=1147]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Βαχαβιώλος, Μεθοδολογία προσδιορισμού περιοχών ευάλωτων σε πλημμύρες συμφωνα με την Oδηγία 2007/60, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2011.

  [doc_id=1146]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Διαλυνάς, Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για τον πολυμεταβλητό στοχαστικό επιμερισμό μηνιαίων σε ημερήσιες υδρολογικές χρονοσειρές, Διπλωματική εργασία, 337 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2011.

  [doc_id=1142]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ρετσίνης, Λειτουργία Σύνθετων Υδραυλικών Έργων. Η Περίπτωση του Σχέδιου Δελτα στην Ολλανδία , MSc thesis, 284 pages, Φεβρουάριος 2011.

  [doc_id=1113]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Γαλιούνα, Διερεύνηση εμπειρικών σχέσεων για την εκτίμηση των πλημμυρικών αιχμών στην Κύπρο, Μεταπτυχιακή εργασία, 169 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Φεβρουάριος 2011.

  [doc_id=1111]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Rianna, Regionalization of flow duration curves in flow regimes of intermittent streams, PhD thesis, 130 pages, Università di Roma "La Sapienza", Δεκέμβριος 2010.

  [Περιοχοποίηση καμπυλών διάρκειας-παροχής σε υδατορεύματα με καθεστώς διαλείπουσας ροής]

  [doc_id=1143]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Παππάς, Βέλτιστη συμπλήρωση ελλιπών υδρομετεωρολογικών δεδομένων με χρήση γειτονικών χρονικά παρατηρήσεων, Διπλωματική εργασία, 226 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2010.

  [doc_id=1065]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η. Αντρά, Η κριση των υδατικών πόρων στον Αραβικό κόσμο, Διπλωματική εργασία, 180 pages, Ιούνιος 2010.

  [doc_id=1062]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Ζίμπη, H οικονομική διάσταση της οδηγίας 200/60 ως εργαλείο διαχείρισης των υδατικών πόρων, MSc thesis, 157 pages, Οκτώβριος 2010.

  [doc_id=1061]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Μιμηγιάννη, Στοχαστική διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης πολλαπλών υδρολογικών δειγμάτων για βελτίωση της αξιοπιστίας των εκτιμήσεων, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010.

  [doc_id=1058]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Αλεξοπούλου, Αξιολόγηση δορυφορικών βροχομετρικών δεδομένων στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010.

  [doc_id=1057]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Μπέσιου, Διερεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για τον ανασχεδιασμό της ύδρευσης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010.

  [doc_id=1056]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Χαλκιάς, Εκτίμηση κόστους παροχής αδιύλιστου νερού στην Αττική, Μεταπτυχιακή εργασία, 173 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2010.

  [doc_id=1054]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Φραντζής, Διερεύνηση της ενεργειακής συνιστώσας στη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Μεταπτυχιακή εργασία, 163 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2010.

  [doc_id=1053]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Θεουλάκης, Δημιουργία χαρτών κινδύνου πλημμύρας και χαρτών διακινδύνευσης πλημμύρας με βάση την Οδηγία 2007/60, Μεταπτυχιακή εργασία, 154 pages, Αθήνα, Ιούλιος 2010.

  [doc_id=997]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Σωτήρχος, Εκτίμηση δεικτών ηλιακής ακτινοβολίας σε αστικό περιβάλλον, Μεταπτυχιακή εργασία, 70 pages, Αθήνα, Μάιος 2010.

  [doc_id=996]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Αυγέρη, Αναπτυξη εργαλείων υδρολογικής ανάλυσης σε ΣΓΠ, Μεταπτυχιακή εργασία, 125 pages, Αθήνα, Μάιος 2010.

  [doc_id=995]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ντίτορα, Υδρολογική διερεύνηση περιοχής Ιεράπετρας Κρήτης, Μεταπτυχιακή εργασία, 126 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 2010.

  [doc_id=994]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Τσιρόπουλος, Καταγραφή διασυνοριακών ποτάμιων συστημάτων και διερεύνηση του προβλήματος της διαχείρισής τους, Διπλωματική εργασία, 59 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010.

  [doc_id=989]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ιακωβίδου, Αναζήτηση συσχέτισης μεταξύ κλιματικών δεικτών μακράς κλίμακας και μετεωρολογικής ξηρασίας στην Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 169 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2010.

  [doc_id=964]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Καραχάλιου, Τεχνολογίες αφαλάτωσης και προοπτικές εφαρμογής στον ελληνικό χώρο , Μεταπτυχιακή εργασία, 109 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010.

  [doc_id=958]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Αδάμογλου, Πλημμύρες και αντιπλημμυρικά έργα - Δράσεις στον Πηνειό ποταμό, Διπλωματική εργασία, 105 pages, Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού, 2010.

  [doc_id=955]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δ. Αγοραστός, Πλημμύρες και τεχνικά έργα κατα μήκος του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του, Διπλωματική εργασία, 102 pages, Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού, 2010.

  [doc_id=952]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ε. Ρόζος, Υδρολογική προσομοίωση της ροής σε υδροφορείς υψηλής αβεβαιότητας, Διδακτορική διατριβή, 250 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Απρίλιος 2010.

  [doc_id=949]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Λαμπροπούλου, Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας σε αστικό περιβάλλον, Μεταπτυχιακή εργασία, 161 pages, Αθήνα, Ιούνιος 2009.

  [doc_id=993]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Μέγα, Μικρά υδροηλεκτρικά έργα στις ορεινές περιοχές και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, Μεταπτυχιακή εργασία, 168 pages, 2009.

  [doc_id=967]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Μπουρλής, Χάρτες κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την οδηγία 2007/60 της ΕΕ-Εφαρμογή στον Πηνειό ποταμό, Μεταπτυχιακή εργασία, 98 pages, 2009.

  [doc_id=948]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Παπαμαργαρίτης, Τρόποι αντιμετώπισης καταστροφών από φυσικούς κινδύνους, Διπλωματική εργασία, 88 pages, Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού, Αθήνα, 2009.

  [doc_id=947]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. A. Katerinopoulou, Development of concepts to generate boundary and initial conditions for a two-phase flow dual-permeability model to simulate the rapid water infiltration into macro-porous soils, Diploma thesis, 81 pages, Technische Universität Berlin – Institut für Bauingenieurwesen, Berlin, 2009.

  [Διερεύνηση οριακών και αρχικών συνθηκών σε μοντέλο διφασικής ροής για την προσομοίωση ταχείας διήθησης νερού σε μακροπορώδη εδάφη]

  [doc_id=940]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ντούρος, Διερεύνηση έργων για την παροχή βοήθειας στις αναπτύσσομενες χώρες με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, MSc thesis, Ιούνιος 2009.

  [doc_id=931]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α Γκιόκας, Κατάρτιση μεθοδολογικού πλαισίου για την εκπόνηση χαρτών πλημμύρας , MSc thesis, Οκτώβριος 2009.

  [doc_id=930]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Robidou, Gestion intégrée des hydrosystèmes par l' utilisation d'un système d' informations avancé: optimisation de systèmes complexes de ressources en eau grâce au modèle Hydronomeas, utilisant une approche de simulation stochastique, Course work, 37 pages, Ecole National du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg, Σεπτέμβριος 2009.

  [Ολοκληρωμένη διαχείριση υδροσυστημάτων με τη χρήση ενός εξελιγμένου υπολογιστικού συστήματος: βελτιστοποίηση σύνθετων συστημάτων υδατικών πόρων μέσω του μοντέλου Υδρονομέας και με χρήση μιας προσέγγισης στοχαστικής προσομοίωσης]

  [doc_id=925]        Γαλλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Πασχάλης, Στοχαστική προσομοίωση της χωρικής δομής της βροχής, Διπλωματική εργασία, Αθήνα, 107 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009.

  [doc_id=921]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Φλώρος, Δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταγραφή πλημμυρικών γεγονότων, MSc thesis, 82 pages, 2009.

  [doc_id=914]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Παπαθεοδοσίου, και Δ. Χριστοδούλου, Επιπτώσεις των πυρκαγιών στην υδρολογία και τη διάβρωση: Η περίπτωση της Πάρνηθας, Διπλωματική εργασία, 312 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2009.

  [doc_id=912]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κοψιαύτη, Διερεύνηση στρατηγικών παραμετροποίησης υδρογεωλογικού υπομοντέλου του λογισμικού Υδρόγειος - Εφαρμογή στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού, Μεταπτυχιακή εργασία, 133 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2009.

  [doc_id=908]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Ρομπόκα, Εκτίμηση απολήψιμου δυναμικού για την ύδρευση της Αθήνας με εφαρμογή του λογισμικού Υδρονομέας, MSc thesis, 167 pages, Φεβρουάριος 2009.

  [doc_id=897]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Αναγνωστόπουλος, Διερεύνηση της αξιοπιστίας των κλιματικών μοντέλων, Διπλωματική εργασία, 99 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2009.

  [doc_id=893]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Γρίβα, Υλοποίηση Βάσης Δεδομένων Αρχαίων Υδραυλικών Έργων, MSc thesis, 102 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 2008.

  [doc_id=1168]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, Extreme Rainfall Intensities and Long-term Rainfall Risk from Tropical Cyclones, PhD thesis, 107 pages, MIT, Boston, USA, 2008.

  [Εντάσεις ακραίων βροχοπτώσεων και μακροπρόθεσμη διακινδύνεση από τροπικούς κυκλώνες ]

  [doc_id=890]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μ. Β. Πέππα, Εφαρμογή γεωστατιστικών μεθόδων στην εκτίμηση μέσης ταχύτητας ροής σε τραπεζοειδή διατομή, MSc thesis, 91 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 2008.

  [doc_id=883]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Βακαλάς, Προσομοίωση υδατικού συστήματος Βόρειας Ρόδου, Μεταπτυχιακή εργασία, 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2008.

  [doc_id=882]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Δ. Χριστοφίδης, Development of rainfall runoff model in Geographical Information System, Μεταπτυχιακή εργασία, 112 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2008.

  [doc_id=871]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Αθανασάκης, Διαχείριση του υδατικού συστήματος Βορείων Χανίων με χρήση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, MSc thesis, 159 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2008.

  [doc_id=860]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Μηνά, Διερεύνηση του υδρευτικού συστήματος της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, Διπλωματική εργασία, 61 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2008.

  [doc_id=858]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων, με έμφαση στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων, Διδακτορική διατριβή, 391 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2008.

  [doc_id=838]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Τζούκα, Συσχέτιση παραμέτρων εννοιολογικών μοντέλων με τα χαρακτηριστικά λεκανών. Διερεύνηση με το μοντέλο ΖΥΓΟΣ, Μεταπτυχιακή εργασία, 247 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2007.

  [doc_id=873]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Κανελλόπουλος, Πληροφοριακό σύστημα αρχαίων ελληνικών υδραυλικών εργων, Μεταπτυχιακή εργασία, 83 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2007.

  [doc_id=869]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η. Αποστολίδου, Η επίδραση του αναγλύφου στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, Μεταπτυχιακή εργασία, 131 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2007.

  [doc_id=822]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τέγος, Απλοποίηση της εκτίμησης της εξατμοδιαπνοής στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.

  [doc_id=820]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Φ. Αναγνωστοπούλου, Διερεύνηση χωρικής κατανομής κλιματικών μεταβλητών στον Ελληνικό χώρο, Μεταπτυχιακή εργασία, 83 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2006.

  [doc_id=872]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Πλάκα, Intense rainfall analysis in Greece by weather type, Μεταπτυχιακή εργασία, 153 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006.

  [doc_id=870]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Δημάκος, Επισκόπηση μεθόδων εκτίμησης ισοδύναμου ύψους νερού χιονόπτωσης, Διπλωματική εργασία, 110 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2006.

  [doc_id=868]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Δημητρίου, Δημιουργία συστήματος πληροφοριών μεγάλων ταμιευτήρων, Μεταπτυχιακή εργασία, 49 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2006.

  [doc_id=866]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Δουρίδας, Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ελληνική επικράτεια, Μεταπτυχιακή εργασία, 85 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2006.

  [doc_id=745]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κωτσής, Διερεύνηση ισχυρών βροχοπτώσεων και κατάρτιση ομβρίων καμπυλών στα νησιά του Αιγαίου, Μεταπτυχιακή εργασία, 153 pages, Διατμηματικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2005.

  [doc_id=1186]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ.Μ. Παπαλεξίου, Πιθανοτική και εννοιολογική διερεύνηση της πιθανής μέγιστης κατακρήμνισης, Μεταπτυχιακή εργασία, 193 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

  [doc_id=681]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Πούλος, Διερεύνηση περιοδικών αστρονομικών επιδράσεων στα υδροκλιματικά φαινόμενα, Μεταπτυχιακή εργασία, 57 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

  [doc_id=680]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τέγος, Συνδυασμένη προσομοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήματος Δυτικής Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 132 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

  [doc_id=679]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Στεργίου, Διερεύνηση της στοχαστικής δομής του διαλείποντος φαινομένου της βροχής, Διπλωματική εργασία, 195 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

  [doc_id=678]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ζαλαχώρη, Παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2005.

  [doc_id=674]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Δερζέκος, Μοντέλα σημειακών ανελίξεων για τη βροχόπτωση: Η περίπτωση ενός τροποποιημένου μοντέλου Bartlett-Lewis, Διπλωματική εργασία, 90 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2004.

  [doc_id=638]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, The Areal Reduction Factor - A Multifractal Analysis, MSc thesis, 117 pages, MIT, Boston, 2004.

  [Ο συντελεστής επιφανειακής αναγωγής - Μια πολυ-μορφοκλασματική ανάλυση]

  [doc_id=637]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Γ. Τσούτρα, Τυποποίηση επεξεργασιών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών λεπτής χρονικής διακριτότητας - Εφαρμογή στα δεδομένα της Πολυτεχνειούπολης, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σεπτέμβριος 2004.

  [doc_id=635]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Θεοδωράτος, Στοχαστική προσομοίωση δισδιάστατων τυχαίων πεδίων με διατήρηση της εμμονής, Διπλωματική εργασία, 69 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2004.

  [doc_id=628]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Makropoulos, Spatial decision support for urban water management, 321 pages, Department of Civil and Environmental Engineering – Imperial College, London, London, 2003.

  [Χωρική υποστήριξη αποφάσεων για τη διαχείριση αστικού νερού]

  [doc_id=609]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Α. Ματσούρης, Διερεύνηση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης νερού της περιοχής Καρδίτσας με χρήση του λογισμικού Mike Basin, Διπλωματική εργασία, 105 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2003.

  [doc_id=596]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Λαγκαδινού, Διερεύνηση των επιπτώσεων της κατασκευής ταμιευτήρων στο μικροκλίμα, Μεταπτυχιακή εργασία, 108 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2003.

  [doc_id=595]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγγούσης, Ανάπτυξη κυκλοστάσιμων στοχαστικών υδρολογικών μοντέλων με διατήρηση της βραχυπρόθεσμης μνήμης και της μακροπρόθεσμης εμμονής, Διπλωματική εργασία, 327 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούλιος 2003.

  [doc_id=583]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Πασπαλλής, Γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκανών της Ελλάδας, Διπλωματική εργασία, 98 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2003.

  [doc_id=581]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τσούνη, Διερεύνηση της συμβολής της τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση της εξατμοδιαπνοής - Εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2003.

  [doc_id=580]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Fytilas, Multivariate rainfall disaggregation at a fine time scale, Diploma thesis, 180 pages, Università di Roma "La Sapienza", Roma, 2002.

  [Πολυμεταβλητός επιμερισμός βροχόπτωσης σε λεπτή χρονική κλίμακα]

  [doc_id=560]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Γραμματικογιάννης, Απογραφή και αποτίμηση των συνθηκών ύδρευσης σε περιοχές της Αττικής που εξυπηρετούνται από τοπικά δίκτυα, Διπλωματική εργασία, 158 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2002.

  [doc_id=559]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Αραπάκη, Προκαταρκτική διερεύνηση μικρών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων στην Αιθιοπία, Μεταπτυχιακή εργασία, 170 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 2001.

  [doc_id=496]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Πέππας, Προσομοίωση υδατικών πόρων και χρήσεων νερού στη Θεσσαλία, Διπλωματική εργασία, 150 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2001.

  [doc_id=493]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Τέντες, Πολυκυτταρικό μοντέλο υδροφορέα, Μεταπτυχιακή εργασία, 118 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2001.

  [doc_id=483]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Διερεύνηση μεθόδων αναζήτησης ολικού βελτίστου σε προβλήματα υδατικών πόρων, MSc thesis, 139 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 2001.

  [doc_id=446]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α Τσίπρας, Τα ρέματα στο λεκανοπέδιο Αττικής, Διπλωματική εργασία, 211 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2000.

  [doc_id=1974]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Πολιτάκη, Μοντέλο βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης της υδρευτικής κατανάλωσης, Μεταπτυχιακή εργασία, 314 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2000.

  [doc_id=469]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Οικονόμου, Αξιολόγηση της μεθόδου Παραμετροποίησης - Προσομοίωσης - Βελτιστοποίησης στη διαχείριση συστημάτων ταμιευτήρων, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

  [doc_id=468]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Μαντούδη, Ανάπτυξη απλού μοντέλου υδατικού ισοζυγίου με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας - Εφαρμογή στη λεκάνη των Κρεμαστών, Μεταπτυχιακή εργασία, 148 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 2000.

  [doc_id=467]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Μάζη, Βελτιστοποίηση παραμέτρων μοντέλων υδρολογικού ισοζυγίου με χρήση δεδομένων υπόγειων νερών, Μεταπτυχιακή εργασία, 168 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

  [doc_id=466]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαλάμος, Ανάπτυξη μεθοδολογίας χωρικής παρεμβολής υδρομετεωρολογικών μεταβλητών με τεχνικές τεθλασμένης εξομάλυνσης, Μεταπτυχιακή εργασία, 124 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

  [doc_id=465]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Tofa, Water resource management in a semi-arid area: A case study, MSc thesis, 170 pages, Imperial College, London, London, Αύγουστος 2000.

  [Διαχείριση υδατικών πόρων σε ξηρή περιοχή]

  [doc_id=464]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. M. Wong, Disaggregation of rainfall time series using adjustments, Diploma thesis, Department of Civil and Environmental Engineering – Imperial College, London, London, 2000.

  [Επιμερισμός χρονοσειρών βροχόπτωσης με χρήση συνορθώσεων]

  [doc_id=424]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Καβαλαγιός, Οργάνωση του Μετεωρολογικού Σταθμού του ΕΜΠ σε βάση δεδομένων προσβάσιμη από το web, Διπλωματική εργασία, 233 pages, Εργαστήριο Συστημάτων Γνώσεων και Δεδομένων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 11 September 2000.

  [doc_id=398]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, Summary of "Associates systems for decision support" by A. P. Sage, Course work, 3 pages, Department of Computer Science – University of Manchester, Manchester, 7 March 2000.

  [doc_id=284]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, Short Term Rain Prediction with Artificial Neural Networks, MSc thesis, 46 pages, Manchester, Οκτώβριος 2000.

  [Βραχυπρόθεσμη πρόγνωση βροχής με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα]

  [doc_id=118]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Σοφιανόπουλος, Κατάρτιση όμβριων καμπυλών στην περιοχή της Θεσσαλίας και μελέτη της γεωγραφικής μεταβολής τους,, Διπλωματική εργασία, 83 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1999.

  [doc_id=428]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η. Κοτσίφης, Κατάρτιση όμβριων καμπυλών στην περιοχή της Βόρειας Πελοποννήσου και μελέτη της γεωγραφικής μεταβολής τους,, Διπλωματική εργασία, 99 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1999.

  [doc_id=427]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Θωμόπουλος, και Ν. Λεφαντζής, Αποθέσεις φερτών υλικών σε δίκτυα υπονόμων, Διπλωματική εργασία, 133 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1999.

  [doc_id=426]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, και Ν. Ζερβός, Βέλτιστη διαχείριση συστημάτων ταμιευτήρων - Εφαρμογή στο σύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 181 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1999.

  [doc_id=425]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το αισθητικό στοιχείο στο νερό, τα υδραυλικά έργα και τα φράγματα, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

  [doc_id=431]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Πούλος, Διερεύνηση της δυνατότητας πρόγνωσης της εξέλιξης μετεωρολογικών μεταβλητών με τεχνικές δυναμικών συστημάτων, Διπλωματική εργασία, 92 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1998.

  [doc_id=430]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λάμπρου, Το υδατικό ισοζύγιο της λίμνης Παμβώτιδας, Μια προσέγγιση με το μοντέλο RIBASIM, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

  [doc_id=429]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Ανάλυση βροχοπτώσεων κατά τύπο καιρού, Διδακτορική διατριβή, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997.

  [doc_id=470]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Νηστικάκη, Εφαρμογές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας του Δήμου Κηφισιάς, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997.

  [doc_id=435]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Α. Μακρής, και Κ. Μαντούδη, Πυρκαγιές και εδαφική διάβρωση, Η περίπτωση της Πεντέλης,, Διπλωματική εργασία, 148 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1997.

  [doc_id=434]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Λεοντόπουλος, Επεξεργασία δεδομένων στάθμης και παροχής με τη χρήση του Excel, Διπλωματική εργασία, 133 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1997.

  [doc_id=433]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Ευθυμίου, και Α. Θεοδωρόπουλος, Γεωγραφική βάση δεδομένων για τις λιμνοδεξαμενές στην Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 220 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1997.

  [doc_id=432]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ρόζος, Εποπτεία και διερεύνηση των γεωτρήσεων της περιοχής Υλίκης με τη βοήθεια συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, Διπλωματική εργασία, 77 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1997.

  [doc_id=405]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Τζούλης, Διερεύνηση της χωροχρονικής κατανομής των βροχοπτώσεων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας, Διπλωματική εργασία, 127 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1996.

  [doc_id=440]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Σπεθογιάννη, Εφαρμογές της δενδροχρονολογίας στην υδρολογία και στην κλιματολογία, Διπλωματική εργασία, 88 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1996.

  [doc_id=439]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Μουζάκη, Κατάρτιση καμπυλών στάθμης-παροχής με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης PINAX, Διπλωματική εργασία, 114 pages, Αθήνα, Φεβρουάριος 1996.

  [doc_id=438]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Κουράκης, Γεωγραφική κατανομή ισχυρών βροχοπτώσεων στο χώρο της Κρήτης, Διπλωματική εργασία, 53 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1996.

  [doc_id=437]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Χατζηχρήστος, Διερεύνηση της λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, Διπλωματική εργασία, 148 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.

  [doc_id=449]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η. Ταρναράς, Εξαγωγή υδρογραφικών δικτύων μέσω Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας - Έρευνα σχετικά με το ρόλο της κλίμακας και τη μορφοκλασματική φύση των δικτύων, Διπλωματική εργασία, 121 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.

  [doc_id=448]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Παχάκης, Σύγκριση ντετερμινιστικού χάους και στοχαστικότητας στη δομή της βροχόπτωσης, Διπλωματική εργασία, 185 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1995.

  [doc_id=447]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Νικολαϊδου, και Ε. Χατζηχρίστου, Καταγραφή και αποτίμηση των καταστροφών από πλημμύρες στην Ελλάδα και την Κύπρο, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.

  [doc_id=445]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Μπούτσικου, Εκτίμηση ρυπαντικού φορτίου απορροής αστικής λεκάνης, Διπλωματική εργασία, 256 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1995.

  [doc_id=444]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Β. Μαρινάκης, Το ρέμα Πικροδάφνης - Αποτύπωση προβλημάτων και προτάσεις επεμβάσεων, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.

  [doc_id=443]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δ. Κοζώνης, Κατάστρωση όμβριων καμπυλών με ελλιπή δεδομένα, Διπλωματική εργασία, 94 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1995.

  [doc_id=442]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Ζαρρής, Φερτά υλικά σε υπονόμους - Εφαρμογή στο δίκτυο της Αθήνας, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.

  [doc_id=441]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ρ. Τσουμάνη, Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Διπλωματική εργασία, 187 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1994.

  [doc_id=455]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Μαρινάκης, Θαλάσσια μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, Διπλωματική εργασία, 126 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1994.

  [doc_id=454]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Μανέτας, Ανάπτυξη λογισμικού για την πολυμεταβλητή στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών χρονοσειρών με χρήση επιμεριστικών μεθόδων, Διπλωματική εργασία, 73 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1994.

  [doc_id=453]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Λαζαρίδου, και Σ. Μίχας, Κατάρτιση μοναδιαίου υδρογραφήματος με τη βοήθεια συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας, Διπλωματική εργασία, 173 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1994.

  [doc_id=452]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Δέας, Γεωγραφική κατανομή ισχυρών βροχοπτώσεων στο χώρο της Στερεάς Ελλάδας, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1994.

  [doc_id=451]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Κ. Δανηλάτος, Βιομηχανική δραστηριότητα κατασκευής σωλήνων στην Ελλάδα, Διπλωματική εργασία, 91 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1994.

  [doc_id=450]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Χριστοφίδης, Συμπλήρωση ελλιπών υδρομετεωρολογικών χρονοσειρών σε κατανεμημένες σχεσιακές βάσεις δεδομένων, Διπλωματική εργασία, 75 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1994.

  [doc_id=363]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Πιλάτη, Γενική κλιματολογία και εκτίμηση βιοκλιματικών παραμέτρων της Στερεάς Ελλάδας με βάση μετεωρολογικά δεδομένα, Διπλωματική εργασία, 219 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

  [doc_id=457]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Κόκκινου, Πλημμύρες σχεδιασμού φραγμάτων στον ελλαδικό χώρο, Διπλωματική εργασία, 147 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1992.

  [doc_id=456]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Μπράβος, Στατιστική αναγνώριση του επεισοδίου βροχής, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1991.

  [doc_id=458]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Μπώκου, Εναλλακτικά μοντέλα εισροής και αξιοπιστία ταμιευτήρων, Διπλωματική εργασία, 196 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.

  [doc_id=461]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Κουριδάκης, Κανονισμοί εγκατάστασης και λειτουργίας υδρομετεωρολογικών μετρητικών σταθμών και δικτύων - Πρακτικές που εφαρμόζονται στον ελληνικό χώρο, Διπλωματική εργασία, 202 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1990.

  [doc_id=460]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η. Καραδήμος, Προσομοίωση βροχοπτώσεων με πολυδιάστατο μοντέλο επιμερισμού, Διπλωματική εργασία, 468 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1990.

  [doc_id=459]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο Επιμερισμού Σημειακής Βροχόπτωσης, Διδακτορική διατριβή, 310 pages, doi:10.12681/eadd/0910, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1988.

  [doc_id=120]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Νικητόπουλος, Αρχειοθέτηση και επεξεργασία υδρομετρικών δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, Διπλωματική εργασία, 137 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1987.

  [doc_id=462]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Ταρλά, Εκτίμηση της ποσότητας των αιωρούμενων φερτών υλικών από τοπογραφικές, υδρομετεωρολογικές και γεωλογικές παραμέτρους, Διπλωματική εργασία, 214 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1984.

  [doc_id=463]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, Η εμμονή και η επίδρασή της στο σχεδιασμό ταμιευτήρα, Διπλωματική εργασία, 68 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1983.

  [doc_id=526]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Κ. Γκόνης, Σύλληψη Πηγών Αναβάλου Αργολίδας, Διπλωματική εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1978.

  [doc_id=1996]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Καρακωστή, και Δ. Κουτσογιάννης, Διείσδυση Φλέβας σε Αντίθετη Ροή, Διπλωματική εργασία, 192 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1978.

  [doc_id=121]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Συμβολή της Μαθηματικής Αναλύσεως και των Εργαστηριακών Εφαρμογών εις την Γενίκευσιν της Θεωρίας και της Πειραματικής Μελέτης των Φυσικών Ομοιωμάτων υπό Τυχούσαν Κλίμακα, Θεσσαλονίκη, 1965.

  [doc_id=2456]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Πλημμυρική Επικινδυνότητα στη Δυτική Θεσσαλία, Διπλωματική εργασία, 128 pages.

  [doc_id=1430]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Διαμάχες για το νερό. Η περίπτωση του Νείλου, Διπλωματική εργασία, 127 pages.

  [doc_id=1374]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες