Αξιολόγηση δορυφορικών βροχομετρικών δεδομένων στην Ελλάδα

Α. Αλεξοπούλου, Αξιολόγηση δορυφορικών βροχομετρικών δεδομένων στην Ελλάδα, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010.

[doc_id=1057]

[Ελληνικά]

Η εργασία αποσκοπεί στην αξιολόγηση των δορυφορικών βροχομετρικών δεδομένων 3Β42 V6 και 3Β43 V6 TRMM. Πρόκειται για επιφάνειες βροχόπτωσης 0.25° x 0.25° που έχουν προκύψει από την επεξεργασία των μικροκυματικών και υπέρυθρων μετρήσεων του δορυφόρου TRMM, σε συνδυασμό με μετρήσεις άλλων δορυφόρων, και έχουν διορθωθεί βάσει μηνιαίων επίγειων μετρήσεων. Τα 3Β42 V6 είναι εκτιμήσεις αθροιστικής βροχόπτωσης για κάθε 3 ώρες ενώ τα 3Β43 V6 για κάθε ημερολογιακό μήνα. Η χρονική περίοδος που εξετάσθηκε είναι από 1 Ιανουαρίου 1998 έως 31 Μαΐου του 2010, ενώ η περιοχή μελέτης είναι το σύνολο του ελλαδικού χώρου. Η αξιολόγηση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε μηνιαία, εποχιακή και ετήσια κλίμακα. Για την αξιολόγηση των δορυφορικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι επίγειες μετρήσεις 35 μετεωρολογικών σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Επιπλέον, εξετάσθηκε η περίπτωση αξιολόγησής τους με βάση τις επιφάνειες μηνιαίας βροχόπτωσης από επίγειες μετρήσεις του Κέντρου Παγκόσμιας Κατακρήμνισης και Κλιματολογίας GPCC, η οποία όμως τελικά δεν έδωσε ενθαρρυντικά συμπεράσματα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο έλαβε χώρα η στατιστική ανάλυση και σύγκριση των δεδομένων με τη χρήση στατιστικών δεικτών. Κατά το δεύτερο στάδιο εξετάσθηκε η χωρική κατανομή του σφάλματος των δορυφορικών δεδομένων και επιχειρήθηκε η διόρθωση της μεροληψίας των αρχικών επιφανειών βροχής.

PDF Πλήρες κείμενο (11593 KB)