Στοχαστική διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης πολλαπλών υδρολογικών δειγμάτων για βελτίωση της αξιοπιστίας των εκτιμήσεων

Ι. Μιμηγιάννη, Στοχαστική διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης πολλαπλών υδρολογικών δειγμάτων για βελτίωση της αξιοπιστίας των εκτιμήσεων, Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010.

[doc_id=1058]

[Ελληνικά]

Εφόσον διατίθενται περισσότερα του ενός υδρολογικά δείγματα από διάφορους σταθμούς μιας κλιματικά ομογενούς περιοχής, ή και από τον ίδιο σταθμό για διαφορετικές χρονικές κλίμακες, προκύπτει το ζήτημα της ταυτόχρονης μελέτης του συνόλου των δειγμάτων με σκοπό τη βελτίωση της αξιοπιστίας των εκτιμήσεων. Σε περίπτωση που τα στατιστικά δείγματα των επιμέρους σταθμών είναι στατιστικώς ανεξάρτητα, η ενοποίηση έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της στατιστικής αξιοπιστίας των εκτιμήσεων, αφού το μήκος του ενοποιημένου δείγματος, το οποίο χαρακτηρίζει την αξιοπιστία των στατιστικών εκτιμήσεων, είναι ίσο με το άθροισμα των επιμέρους μηκών (μέθοδος σταθμών-ετών). Ωστόσο, η ενοποίηση είναι επιτρεπτή και όταν υπάρχει στοχαστική εξάρτηση, στην περίπτωση βέβαια αυτή η αξιοπιστία των στατιστικών εκτιμήσεων δεν αυξάνεται το ίδιο όπως στην περίπτωση στοχαστικά ανεξάρτητων δειγμάτων. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διερευνάται η δυνατότητα ενοποίησης και η συνεπαγόμενη αύξηση της αξιοπιστίας, εκφρασμένη σε όρους ισοδύναμου αριθμού στοχαστικά ανεξάρτητων σταθμών, στην περίπτωση αυτή της ύπαρξης στοχαστικής εξάρτησης μεταξύ των επιμέρους υδρολογικών δειγμάτων. Παράλληλα, επιχειρείται να εντοπιστεί και να εκφραστεί η αδυναμία της κλασσικής στατιστικής να αποδώσει τη στοχαστική φύση των υδρολογικών διαδικασιών, ώστε να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα που εισάγει στις εκτιμήσεις η απλοποιητική θεώρηση υδρολογικών δειγμάτων χρονικά ανεξάρτητων.

PDF Πλήρες κείμενο (4625 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.