Επισκόπηση υφιστάμενων στατιστικών μεθόδων για την εκτίμηση της συχνότητας πλημμυρών στην Ελλάδα

A. Efstratiadis, L. Vasiliades, and A. Loukas, Review of existing statistical methods for flood frequency estimation in Greece, EU COST Action ES0901: European Procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq) - 3rd Management Committee Meeting, Prague, 2010.

[Επισκόπηση υφιστάμενων στατιστικών μεθόδων για την εκτίμηση της συχνότητας πλημμυρών στην Ελλάδα]

[doc_id=1059]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιείται κυρίως στο ΕΜΠ, για τη στατιστική ανάλυση σε θέματα πλημμυρών. Δίνεται έμφαση στη συνεπή κατασκευή ομβρίων καμπυλών, στην επιλογή κατάλληλων στατιστικών κατανομών για την περιγραφή ακραίων γεγονότων, στη λανθασμένη ερμηνεία της έννοιας της Πιθανής Μέγιστης Κατακρήμνισης, στην εντροπική-στοχαστική περιγραφή της διαλείπουσας συμπεριφοράς της βροχόπτωσης και στη χρήση πολυμεταβλητών στοχαστικών μοντέλων για τη γέννηση συνθετικών χρονοσειρών βροχής. Τέλος, επισκοπούνται στατιστικά και στοχαστικά μοντέλα και σχετικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο ΕΜΠ και υλοποιούν το προαναφερθέν μεθοδολογικό πλαίσιο.

PDF Πλήρες κείμενο (556 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/publications/Floodfreq_report.pdf

Σημείωση:

Το κείμενο έχει περιληφθεί στις σελίδες 64-69 της έκθεσης:

Castellarin, A., S. Kohnova, L. Gaal, A. Fleig, J. L. Salinas, A. Toumazis, T. R. Kjeldsen, and N. Macdonald, Review of applied-statistical methods for flood-frequency analysis in Europe, ESSEM COST Action ES0901, NERC/Centre for Ecology & Hydrology, 122 pp., 2012.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.cost.eu/module/download/33272

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Li, Q., Fuzzy approach to analysis of flood risk based on variable fuzzy sets and improved information diffusion methods, Natural Hazards and Earth System Sciences, 13, 239–249, doi:10.5194/nhess-13-239-2013, 2013.
2. Akhter, A., and S. Azam, Flood-drought hazard assessment for a flat clayey deposit in the Canadian Prairies, Journal of Environmental Informatics Letters, 1(1), 8-19, doi:10.3808/jeil.201900002, 2019.

Κατηγορίες: Πλημμύρες