Διερεύνηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των λεκανών Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης

Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των λεκανών Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης, Ύδρευση της Αθήνας, Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 1992.

[doc_id=110]

[Ελληνικά]

Αναλύονται στατιστικά τα ιστορικά υδρολογικά δείγματα των λεκανών Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης. Από την ανάλυση διαπιστώνονται στατιστικά σημαντικές πτωτικές τάσεις της βροχόπτωσης και της απορροής στην περιοχή Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης. Ακόμη διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική μείωση των ετήσιων απορροών της τελευταίας πενταετίας και στις δύο λεκάνες με εμφάνιση δύο εξαιρετικά ξηρών υδρολογικών ετών. Η ανάλυση των βροχοπτώσεων έδειξε ότι σε ετήσια βάση δεν υπάρχει ανάλογη μείωση του συνολικού ύψους βροχής, αλλά ωστόσο η κατανομή της βροχής κατά μήνα εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων του Ιανουαρίου και στις δύο λεκάνες την τελευταία πενταετία, γεγονός που θα πρέπει να θεωρηθεί ως εξήγηση της μείωσης της απορροής.

PDF Πλήρες κείμενο (884 KB)