Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Ύδρευση της Αθήνας, Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 1992.

[doc_id=111]

[Ελληνικά]

Διερευνώνται με την μέθοδο της στοχαστικής προσομοίωσης διάφορα σενάρια εξέλιξης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Τα σενάρια αυτά αφορούν στο υδρολογικό καθεστώς των λεκανών απορροής Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης, στις ενισχύσεις από γεωτρήσεις και στην κατανάλωση νερού. Σε ότι αφορά τις υδρολογικές συνθήκες γίνονται δύο εναλλακτικές υποθέσεις, ήτοι (1) της επανόδου σε ένα κανονικό υδρολογικό καθεστώς και (2) της συνέχισης της ξηρασίας με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που διαπιστώνονται από το ιστορικό δείγμα της τελευταίας πενταετίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπό κανονικό υδρολογικό καθεστώς το σύστημα με κατάλληλες ενισχύσεις υπόγειου νερού δεν θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα. Στην περίπτωση όμως συνέχισης της ξηρασίας απαιτείται σοβαρή μείωση της κατανάλωσης η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί στα 260 κυβικά εκατόμετρα ετησίως, προκειμένου η αξιοπιστία του συστήματος να παραμείνει σε ικανοποιητικό επίπεδο.

PDF Πλήρες κείμενο (879 KB)