Προλεγόμενα

D. Koutsoyiannis, Prolegomena, Common Sense and Other Heresies, Selected Papers on Hydrology and Water Resources Engineering by Vít Klemeš (Second edition), edited by C. D. Sellars, xi–xv, Canadian Water Resources Association, International Association of Hydrological Sciences, 2011.

[Προλεγόμενα]

[doc_id=1112]

[Αγγλικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σημείωση:

Τα Προλεγόμενα έχουν ανατυπωθεί στο IAHS Newsletter, NL 99, σσ. 6-7, Απρίλιος 2011.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering, Hydrology Research, 45 (1), 2–22, doi:10.2166/nh.2013.092, 2014.