Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου: Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων

Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου: Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων, Διαχείριση υδατικών πόρων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.35893.27360, Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, 1991.

[doc_id=112]

[Ελληνικά]

Συνοψίζεται η πορεία, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της "Μελέτης-πιλότου για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου", και γίνεται κριτική θεώρηση και αξιολόγηση τους. Προσδιορίζονται τα οφέλη που προέκυψαν από τη μελέτη, που κυρίως σχετίζονται με την προσέγγιση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των υδατικών πόρων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κατάλληλο λογισμικό που εξασφαλίζει διαχρονικό χαρακτήρα της μελέτης, μέσω της δυνατότητας αναπροσαρμογής της. Επισημαίνονται επίσης τα ασθενή σημεία της μεθοδολογίας της μελέτης, που κυρίως αναφέρονται στο υδρολογικό μέρος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μελλοντικά. Τέλος γίνεται σύγκριση της μελέτης με αντίστοιχη διερεύνηση που εκπονήθηκε για τις λεκάνες που τροφοδοτούν το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας.

PDF Πλήρες κείμενο (605 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35893.27360