Εξασφάλιση διαθεσιμότητας νερού με πλήρη μοντελοποίηση του αστικού κύκλου νερού

E. Rozos, and C. Makropoulos, Ensuring water availability with complete urban water modelling, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, European Geosciences Union, 2011.

[Εξασφάλιση διαθεσιμότητας νερού με πλήρη μοντελοποίηση του αστικού κύκλου νερού]

[doc_id=1121]

[Αγγλικά]

Τα ολοένα και συχνότερα φαινόμενα λειψυδρίας, που προκαλούνται είτε από την αλλαγή του κλίματος ή την αύξηση της κατανάλωσης ή και τα δύο, έχουν αναδείξει καινούργιες στρατηγικές που βασίζονται στον ανασχεδιασμό του αστικού κύκλου έτσι ώστε να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίηση του νερού. Για τον λόγο αυτό μια νέα γενιά εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές είναι απαραίτητη. Το UWOT (Urban Water Optioneering Tool) είναι ένα καινοτόμο μοντέλο που ανταποκρίνεται σε αυτό το αίτημα με την ολοκληρωμένη μοντελοποίηση του αστικού κύκλου του νερού και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας μέσω μιας σειράς δεικτών. Το UWOT, βάσει των προαναφερθέντων στρατηγικών, μπορεί να υποστηρίξει τον σχεδιασμό υφιστάμενων ή ακόμα καινούργιων οικισμών. Επεμβάσεις σε έναν υφιστάμενο οικισμό, για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογιών όπως τουαλέτες χαμηλής κατανάλωσης ή οικιακές μονάδες επεξεργασίας νερού. Σε αυτή την περίπτωση, το UWOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αλγορίθμους βελτιστοποίησης για να καθοριστεί ο βέλτιστος συμβιβασμός μεταξύ της μείωσης της ζήτησης του πόσιμου νερού και του απαιτούμενου κόστους (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας). Για τους καινούργιους οικισμούς, πιο ριζοσπαστικές λύσεις (όπως είναι οι κεντρικές μονάδες επεξεργασίας νερού της βροχής), μπορούν να υιοθετηθούν για τη διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων πιο αποτελεσματικά. Το UWOT μπορεί να βοηθήσει στην προκαταρκτική μελέτη των απαιτούμενων επενδύσεων και να εκτιμήσει τον χρόνο που απαιτείται για να αποσβεστεί η επένδυση. Ένα άλλο θέμα που το UWOT μπορεί να βοηθήσει είναι η διερεύνηση της επίδρασης των κλιματικών τάσεων στην αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού. Η συλλογή όμβριων υδάτων, για παράδειγμα, εξαρτάται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες. Το UWOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα στοχαστικό μοντέλο για να δώσει μια πιθανοτική προσέγγιση στη μελέτη αυτής της αβεβαιότητας. Επιπλέον, το UWOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει ένα ζήτημα υγείας που σχετίζεται με την παρατεταμένη αποθήκευση των όμβριων υδάτων. Μεγάλη περίοδος αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του νερού καθιστώντας επιτακτική τη λήψη μέτρων για τη διατήρηση της ποιότητας εντός απαιτούμενων ορίων. Το UWOT υπολογίζει τον δείκτη παραμονής (RTI) οι τιμές του οποίου αποτελούν σαφή ένδειξη για την αναγκαιότητα ή όχι λήψης μέτρων.

PDF Πλήρες κείμενο (3209 KB)