Στατιστική σύγκριση μέγιστων παρατηρημένων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με εξαγόμενα κλιματικών μοντέλων

D. Tsaknias, D. Bouziotas, A. Christofides, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-3454, doi:10.13140/RG.2.2.15321.52322, European Geosciences Union, 2011.

[Στατιστική σύγκριση μέγιστων παρατηρημένων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με εξαγόμενα κλιματικών μοντέλων]

[doc_id=1131]

[Αγγλικά]

Οι έξοδοι των κλιματικών μοντέλων έχουν εκτενώς χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, με ειδική έμφαση στα ακραία γεγονότα. Επιπλέον, υπάρχει μια γενική πεποίθηση ότι τα ακραία γεγονότα θα είναι πιο συχνά στο μέλλον. Προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά πόσο τα κλιματικά μοντέλα παρέχουν μια αληθοφανή βάση για την πρόγνωση των ακραίων, εξετάζουμε την ικανότητά τους στην αναπαραγωγή των ετήσιων μέγιστων τιμών της ημερήσιας θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης. Τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων συγκρίνονται με τα παρατηρημένα δεδομένα από σταθμούς της Μεσογείου. Επιπρόσθετα, σε όλες τις περιπτώσεις προσαρμόζουμε κατανομές πιθανοτήτων που περιγράφουν τα ακραία γεγονότα και συγκρίνουμε τα αποτελέσματά τους.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15321.52322

Σημείωση:

Σχετικές αναφορές και συζητήσεις σε ιστολόγια: De staat van het klimaat, Climate Science: Roger Pielke Sr..

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών