Δυναμική Hurst-Kolmogorov εφαρμοσμένη σε πεδία θερμοκρασίας για μικρές κλίμακες τύρβης

P. Dimitriadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics applied to temperature fields for small turbulence scales, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-772, doi:10.13140/RG.2.2.22137.26724, European Geosciences Union, 2011.

[Δυναμική Hurst-Kolmogorov εφαρμοσμένη σε πεδία θερμοκρασίας για μικρές κλίμακες τύρβης]

[doc_id=1139]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22137.26724

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Δέσκος, Γ. Β., Π. Γ. Δημητριάδης και Π. Ν. Παπανικολάου, Πυκνομετρική στρωμάτωση στην περιοχή ανάμειξης ανωστικής φλέβας σε περιορισμένο αποδέκτη, Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 200-211, Πάτρα, 2012.