Εκτίμηση της αβεβαιότητας στην υδρολογία: Ενσωμάτωση της φυσικής γνώσης στη στοχαστική μοντελοποίηση αβέβαιων συστημάτων

A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Uncertainty estimation in hydrology: Incorporating physical knowledge in stochastic modeling of uncertain systems, Invited Seminar at the University of Uppsala, Uppsala, doi:10.13140/RG.2.2.25731.91684, 2011.

[Εκτίμηση της αβεβαιότητας στην υδρολογία: Ενσωμάτωση της φυσικής γνώσης στη στοχαστική μοντελοποίηση αβέβαιων συστημάτων]

[doc_id=1156]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2079 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25731.91684