Εξίσωση Clausius-Clapeyron και πίεση κορεσμού ατμών: απλή θεωρία συμφιλιωμένη με την πράξη

D. Koutsoyiannis, Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice, European Journal of Physics, 33 (2), 295–305, doi:10.1088/0143-0807/33/2/295, 2012.

[Εξίσωση Clausius-Clapeyron και πίεση κορεσμού ατμών: απλή θεωρία συμφιλιωμένη με την πράξη]

[doc_id=1184]

[Αγγλικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/33/2/295

Σημείωση:

Για πιθανοτική απόδειξη της εξίσωσης βλ. http://www.itia.ntua.gr/1432/ (εδάφιο 3.6)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics as a result of extremal entropy production, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 390 (8), 1424–1432, doi:10.1016/j.physa.2010.12.035, 2011.
2. D. Koutsoyiannis, Lecture Notes on Hydrometeorology: A probability-based introduction to atmospheric thermodynamics, 45 pages, doi:10.13140/RG.2.2.22700.87686, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2011.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Reply to the Comment by T. López-Arias on “Clausius-Clapeyron equation and saturation vapour pressure: simple theory reconciled with practice”, European Journal of Physics, 33, L13–L14, 2012.
2. D. Koutsoyiannis, Entropy: from thermodynamics to hydrology, Entropy, 16 (3), 1287–1314, doi:10.3390/e16031287, 2014.
3. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.
4. D. Koutsoyiannis, Revisiting the global hydrological cycle: is it intensifying?, Hydrology and Earth System Sciences, 24, 3899–3932, doi:10.5194/hess-24-3899-2020, 2020.
5. D. Koutsoyiannis, Rethinking climate, climate change, and their relationship with water, Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849, 2021.
6. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, and P. Papanicolaou, A global-scale investigation of stochastic similarities in marginal distribution and dependence structure of key hydrological-cycle processes, Hydrology, 8 (2), 59, doi:10.3390/hydrology8020059, 2021.
7. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 2, ISBN: 978-618-85370-0-2, 346 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar, ResearchGate ή στο ResearchGate (additional)

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Sarkar, M., Theoretical comparison of cooling loads of an air handling unit in blow-through and draw-through configurations, Energy and Buildings, 10.1016/j.enbuild.2013.04.025, 2013.
2. Zhang, Y., L. Yuan, X. Lan, A. Kaur, J. Huang and H. Xiao, High temperature fiber optic Fabry-Perot interferometric pressure sensor fabricated by femtosecond laser, Optics Letters, 10.1364/OL.99.099999, 2013.
3. Boardman, C. R. and S. V. Glass, Moisture transfer through the membrane of a cross-flow energy recovery ventilator: Measurement and simple data-driven modeling, Journal of Building Physics, 10.1177/1744259113506072, 2013.
4. Bhattarai, S., J. H. Oh, S. H. Euh, D. H. Kim and L. Yu, Simulation study for pneumatic conveying drying of sawdust for pellet production, Drying Technology, 32(10), 1142-1156, 2014.
5. Liu, S., C. Zhang, L. Li, S. Yu, C. Xie, F. Liu and Z. Song, Application of dissociation extraction in oxidation degradation reaction of lignin, Industrial and Engineering Chemistry Research, 53 (49), 19370-19374, 2014.
6. Sarkar, M., A new theoretical formulation of dew point temperatures applicable for comfort air-cooling systems, Energy and Buildings, 86, 243-256, 10.1016/j.enbuild.2014.10.029, 2015.
7. Girona, T., F. Costa, B. Taisne, B. Aggangan and S. Ildefonso, Fractal degassing from Erebus and Mayon volcanoes revealed by a new method to monitor H2O emission cycles, Journal of Geophysical Research B: Solid Earth, 120 (5), 2988-3002, 2015.
8. Kakade, R.S., Least-enthalpy based control of cabin air recirculation, SAE Technical Papers, 2015-01-0372, 10.4271/2015-01-0372, 2015.
9. Žitnik, M., K. Bučar, B. Hiti, Ž. Barba, Z. Rupnik, A. Založnik, E. Žitnik, I. Rodrìguez, I. Mihevc and J. Žibert, Exercise-induced effects on a gym atmosphere, Indoor Air, 10.1111/ina.12226, 2015.
10. Kundzewicz, Z. W., Quo vadis, hydrology?, Hydrological Sciences Journal, doi:10.1080/02626667.2018.1489597, 2018.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Υδρομετεωρολογία, Ντετερμινισμός και στοχαστικότητα, Εντροπία, Άρθρα που αρχικώς απορρίφθηκαν