Διερεύνηση ισχυρών βροχοπτώσεων και κατάρτιση ομβρίων καμπυλών στα νησιά του Αιγαίου

Α. Κωτσής, Διερεύνηση ισχυρών βροχοπτώσεων και κατάρτιση ομβρίων καμπυλών στα νησιά του Αιγαίου, Μεταπτυχιακή εργασία, 153 pages, Διατμηματικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2005.

[doc_id=1186]

[Ελληνικά]

Η εργασία έχει σαν σκοπό να συμβάλει στην κατάρτιση των ομβρίων καμπυλών με επεξεργασία των διαθέσιμων μετρήσεων βροχογράφων και βροχομέτρων στα νησιά του Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του λογισμικού «Υδρογνώμων» εξετάστηκαν τα δεδομένα βροχογράφων σε πέντε νησιά όπου και έγινε η κατάρτιση των ομβρίων καμπυλών για καθένα από τα νησιά ξεχωριστά για τα διαθέσιμα έτη. Στη συνέχεια, για τη μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αλλά και προκειμένου να παραχθούν όμβριες καμπύλες κατά το δυνατό ενδεικτικές για όλη την περιοχή δημιουργήθηκε ένα ενοποιημένο δείγμα από τα δεδομένα των νησιών αυτών και έγινε εκ νέου παραγωγή όμβριων καμπυλών. Στα αποτελέσματα αυτά, τα οποία και θεωρούνται αντιπροσωπευτικά, προστέθηκε η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την επεξεργασία των δεδομένων βροχομέτρων τα οποία και ήταν διαθέσιμα για περισσότερα ακόμα νησιά. Στην παραπάνω ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν σταθεροποιημένες παράμετροι διάρκειας της κατανομής που προσαρμόστηκε κατά την επεξεργασία των βροχογράφων.

PDF Πλήρες κείμενο (7146 KB)