Ρυθμίσεις για το νερό στις Ελληνικές πόλεις (Προσκεκλημένη ομιλία)

D. Koutsoyiannis, Water control in the Greek cities (solicited), Water systems and urbanization in Africa and beyond, Uppsala, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.36217.67680, 2012.

[Ρυθμίσεις για το νερό στις Ελληνικές πόλεις (Προσκεκλημένη ομιλία)]

[doc_id=1195]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (9522 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36217.67680

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, A. Tegos, A. Varveris, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows under limited data availability – Case study of the Acheloos River, Greece, Hydrological Sciences Journal, 59 (3-4), 731–750, doi:10.1080/02626667.2013.804625, 2014.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Antonelli, E., and K. Liapi, Water management structures in historical settlements: Towards a cross-geographical, cross-vultural categorization, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 881-891, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.