Προσέγγιση Monte Carlo στη διαχείριση του νερού (προσκεκλημένη ομιλία)

D. Koutsoyiannis, A Monte Carlo approach to water management (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 3509, doi:10.13140/RG.2.2.20079.43687, European Geosciences Union, 2012.

[Προσέγγιση Monte Carlo στη διαχείριση του νερού (προσκεκλημένη ομιλία)]

[doc_id=1199]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20079.43687

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Βελτιστοποίηση