Νέα επιφανειακή, γεωφυσική και ανασκαφική έρευνα των μυκηναϊκών αποστραγγιστικών έργων της Βόρειας Κωπαΐδας: προκαταρκτική μελέτη

E. Kountouri, N. Petrochilos, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, A new project of surface survey, geophysical and excavation research of the mycenaean drainage works of the North Kopais: the first study season, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 467–476, doi:10.13140/RG.2.1.2328.8563, International Water Association, 2012.

[Νέα επιφανειακή, γεωφυσική και ανασκαφική έρευνα των μυκηναϊκών αποστραγγιστικών έργων της Βόρειας Κωπαΐδας: προκαταρκτική μελέτη]

[doc_id=1204]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1012 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2328.8563

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Petropoulos, M., The cult and the use of water in Ancient Greece with emphasis the ancient city Patras, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 14-26, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
2. Giannakos, K., The technology of land reclamation, drainage and irrigation projects in MBA–LBA Greece and possible implications, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 68-78, 2015.