Μακροπρόθεσμες στατιστικές ιδιότητες μηνιαίων πεδίων ατμοσφαιρικής πίεσης

S. Giannoulis, C. Ioannou, E. Karantinos, L. Malatesta, G. Theodoropoulos, G. Tsekouras, A. Venediki, P. Dimitriadis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Long term properties of monthly atmospheric pressure fields, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 4680, doi:10.13140/RG.2.2.36017.79201, European Geosciences Union, 2012.

[Μακροπρόθεσμες στατιστικές ιδιότητες μηνιαίων πεδίων ατμοσφαιρικής πίεσης]

[doc_id=1208]

[Αγγλικά]

Εκτιμούμε τις στατιστικές ιδιότητες των χρονοσειρών ατμοσφαιρικής πίεσης που έχουν ανακτηθεί από μια μεγάλη βάση μηνιαίων δειγμάτων. Αναλύουμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ιδιότητες των χρονοσειρών, περιλαμβανομένων των πιθανών τάσεων, της εμμονής και της αντι-εμμονής. Επιπλέον, αναλύουμε τις χρονοσειρές των κλιματικών δεικτών που βασίζονται στα πεδία της ατμοσφαιρικής πίεσης, όπως ο δείκτης ταλάντωσης του Βορείου Ατλαντικού και ο δείκτης ταλάντωσης του βόρειου ρεύματος El Niño.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36017.79201

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών