Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας

Κ. Φαρμακάκη, Κλιματικός Άτλας της Ελλάδας, MSc thesis, 75 pages, Μάρτιος 2012.

[doc_id=1211]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η δημιουργία ενός κλιματικού άτλαντα της Ελλάδος και η μελέτη του συσχετισμού που υπάρχει μεταξύ μέγιστου ημερήσιου ύψους βροχής και μέσου ετήσιο-μηνιαίου ύψους βροχής σε κάθε περιοχή. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μετεωρολογικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Ξεκινώντας με μία ιστορική αναδρομή όσον αφορά τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων ενώ ακολουθούν οι χάρτες όπου παρουσιάζονται οι 130 μετεωρολογικοί σταθμοί, τα έτη λειτουργίας τους καθώς και οι παρατηρήσεις που επιλέχθηκαν προς χαρτογραφική απόδοση. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στο λογισμικό πακέτο ArcGIS. Παράλληλα, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία των κλιματικών χαρτών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι χάρτες που αποτελούν τον κλιματικό άτλαντα της Ελλάδος. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η ειδική εφαρμογή που έγινε για τον προσδιορισμό της συσχέτισης μεταξύ μέγιστου ημερήσιου ύψους βροχής και μέσου ετήσιο-μηνιαίου ύψους βροχής. Επίσης, παρουσιάζονται οι χάρτες με τα ανάλογα ποσοστά μέσου ετήσιου ή μηνιαίου ύψους βροχής σε 1 ημέρα και τα αντίστοιχα διαγράμματα. Στο πέμπτο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα παραπάνω αποτελέσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (4692 KB)