Κατάρτιση χαρτών πλημμύρας στην περιοχή της Ραφήνας

Β. Παγάνα, Κατάρτιση χαρτών πλημμύρας στην περιοχή της Ραφήνας, Μεταπτυχιακή εργασία, 180 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2012.

[doc_id=1213]

[Ελληνικά]

Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για τη δημιουργία χαρτών πλημμυρικής κατάκλυσης, μέσω της χρήσης ειδικού λογισμικού επεξεργασίας της υδρολογικής, υδραυλικής και γεωγραφικής πληροφορίας. Συγκεκριμένα, το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωσης αυτής της εργασίας είναι τα προγράμματα HEC-HMS 3.5, HEC-RAS 4.0 και Arc-GIS 9.3. Το HEC-HMS χρησιμοποιήθηκε για την υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης, το HECRAS για την υδραυλική προσομοίωση ροής σε ανοιχτούς αγωγούς και τελικά το Arc-GIS για την επεξεργασία κάποιων δεδομένων και την οπτικοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων υπό μορφή χαρτών. Η περιοχή που εξετάστηκε, είναι η λεκάνη απορροής της Ραφήνας στην Αττική με έκταση 126 km2. Για την περιοχή αυτή, δόθηκαν πρωτογενή δεδομένα όπως το ψηφιακό μοντέλο εδάφους καθώς και οι χάρτες χρήσεων γης και γεωλογίας. Επίσης, έγινε συλλογή βροχομετρικών δεδομένων από εγκατεστημένους σταθμούς στην περιοχή (Hydrologic Observatory of Athens). Έτσι επιλέχθηκε το επεισόδιο βροχόπτωσης της 04/02/2011 και αυτό της 24/02/2011.Με δεδομένα όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκε η υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης, η οποία χωρίστηκε σε υπολεκάνες ανάλογα με τη θέση των σταθμών μέτρησης απορροών. Η υδρολογική προσομοίωση έδωσε πλημμυρογραφήματα σχεδιασμού σε κάθε υπολεκάνη και για τα δύο επεισόδια που επιλέχτηκαν. Ακολούθησε βαθμονόμηση του υδρολογικού μοντέλου και συγκεκριμένα στις θέσεις όπου υπήρχαν παρατηρημένα πλημμυρογραφήματα. Αυτός ήταν και ο σκοπός δημιουργίας υπολεκανών στις θέσεις όπου υπήρχαν σταθμοί μέτρησης απορροών. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η υδραυλική προσομοίωση 12 km του υδρογραφικού δικτύου, σε συνθήκες μόνιμης αλλά και μη μόνιμης ροής. Και στις δύο περιπτώσεις, το εξαγόμενο αποτέλεσμα ήταν ο υπολογισμός της πιεζομετρικής επιφάνειας για κάθε επεισόδιο βροχόπτωσης και στη συνέχεια αντιπαραβολή με το ψηφιακό μοντέλο εδάφους για τον υπολογισμό του βάθους νερού. Έτσι, με τα δεδομένα της υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης πραγματοποιήθηκε η χαρτογράφηση των πολυγώνων κατάκλυσης και για τα δύο επεισόδια βροχόπτωσης και η τελική σύγκριση των κατακλυζόμενων επιφανειών.

PDF Πλήρες κείμενο (9647 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Oikonomou, V. Pagana, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping, Journal of Hydrology, 534, 478–492, doi:10.1016/j.jhydrol.2016.01.020, 2016.