Αποκατάσταση της σύνδεσης της υδρολογίας με την τεχνολογία

D. Koutsoyiannis, Re-establishing the link of hydrology with engineering, Invited lecture at the National Institute of Agronomy of Tunis (INAT), Tunis, Tunisia, doi:10.13140/RG.2.2.32862.23361, 2012.

[Αποκατάσταση της σύνδεσης της υδρολογίας με την τεχνολογία]

[doc_id=1288]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (4703 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32862.23361

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Climacogram versus autocovariance and power spectrum in stochastic modelling for Markovian and Hurst–Kolmogorov processes, Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, 29 (6), 1649–1669, doi:10.1007/s00477-015-1023-7, 2015.